Ochrana osobných údajov

Primerane k §9, bod 3. Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov – Zákon č. 182/1993 Z. z.:

Správca alebo spoločenstvo je oprávnené na účely správy garážového domu spracúvať osobné údaje vlastníkov/nájomcov garáží a nebytových priestorov v garážovom dome v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, číslo bytu, telefónne číslo, elektronická adresa.

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

V súvislosti so správcovskou činnosťou v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre výstavbu a správu garáží so sídlom Drieňová 33, 821 01 Bratislava, IČO: 00002704 (ďalej len „prevádzkovateľ“) na účel výkonu správy spracúva osobné údaje dotknutých osôb ako sú vlastníci a nájomcovia garáží.

1. Prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Dr., vložka číslo: 143/B.

2. Spracovávané osobné údaje

Na správu garáží, spoločných častí, zariadení, nebytových priestorov a príslušenstva garážových domov, prípadne pozemku v zmysle Zákona č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, korešpondenčná adresa, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, číslo bytu, telefónne číslo, elektronická adresa,

3. Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame za účelom výkonu ekonomickej, technickej a právnej správy spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva garážových domov, prípadne pozemkov v zmysle Zákona č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

4. Právny základ na spracúvanie osobných údajov

Podľa § 13 písm. b) a c) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) a nariadenia EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) vykonávame spracúvanie osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (Zmluva o výkone správy, Mandátna zmluva).

Primerane k § 9 ods. 3 Zákona č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov: „Správca alebo spoločenstvo je oprávnené na účely správy garážových domov spracúvať osobné údaje vlastníkov a nájomcov garáží v garážovom dome v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, číslo bytu, telefónne číslo, elektronická adresa, …“

Dotknutá osoba je povinná nám poskytnúť uvedené osobné údaje najmenej v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko a dátum narodenia. Pokiaľ nám dotknutou osobou nebudú uvedené údaje poskytnuté, budeme vychádzať z verejne prístupných zdrojov (napr. www.katasterportal.sk).

5. Poskytnutie osobných údajov

Vaše osobné údaje nám môžete poskytnúť niektorým z týchto spôsobov:

 • e-mailom na e-mailovú adresu: bgd@bgd.sk ;
 • písomným oznámením na adresu sídla družstva: Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre výstavbu a správu garáží, Drieňová 33, 821 01 Bratislava

6. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám poskytli, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať zaslaním oznámenia prostredníctvom:

 • e-mailu na e-mailovú adresu: bgd@bgd.sk ;
 • písomného oznámenia na adresu sídla družstva: Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre výstavbu a správu garáží, Drieňová 33, 821 01 Bratislava

7. Dĺžka uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané na účel – správu garáží, spoločných častí, zariadení a príslušenstva garážových domov, prípadne pozemku v zmysle Zákona č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a príslušnej zmluvy o výkone správy počas vlastníctva/nájmu garáže,  nebytového priestoru a následne po nevyhnutnú dobu pre prípad vymáhania nedoplatkov a evidencie vlastníkov a nájomcov garáží a vlastníkov nebytových priestorov.

Doba uchovania osobných údajov je stanovená podľa účelu spracovania osobných údajov a doby nevyhnutnej archivácie vyplývajúcej zo  zákonných nariadení právnych noriem.

8. Kontakt na zodpovednú osobu prevádzkovateľa:

Vladimír Sůva – podpredseda predstavenstva

e-mail: bgd@bgd.sk

tel. č.: +421 (0)2 43334175

9. Forma spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme.

10. Zabezpečenie ochrany osobných údajov

Bezpečnosť osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Prístup k osobným údajom je chránený heslom a v listinnej podobe sú uložené v uzamknutej miestnosti.

11. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich spracovania dňa 25.05.2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našom družstve. O každej zmene budete informovaní písomne alebo zverejnením na našom webovom sídle: www.bgd.sk

Práva dotknutej osoby

1) Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe Vašej žiadosti Vám vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov.

2) Právo na opravu

Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

3) Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie Vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:

 • už Vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov;
 • spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet.

4) Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak:

 • nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dovtedy, pokiaľ neoveríme ich správnosť;
 • spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili;
 • Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi.

5) Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky Vaše osobné údaje vymažeme. Ak Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

 • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
 • vytvárania zákazníckeho profilu,

môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

7) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu:

Dozorným orgánom, ktorému dotknutá osoba v odôvodnených prípadoch svoju sťažnosť adresuje, sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Výkon práv dotknutej osoby

S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

 • e-mailom na e-mailovú adresu: bgd@bgd.sk 
 • písomným oznámením na adresu sídla našej spoločnosti: Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre výstavbu a správu garáží, Drieňová 33, 821 01 Bratislava

Všetkými Vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia Vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.