Úvodom – o nás

OZNAM  !

24.5. 2024

Na podnet spolumajiteľa HG Drieňová firmy Aspire Holding, s.r.o. sme spoločne spracovali podklady pre novú web stránku na podporu predaja objektu https://drienova33.sk Hromadné Garáže Drieňová 33. Na predaj. (drienova33.sk) v troch jazykoch (anglický, ruský, slovenský), kde je prezentovaná ponuka na odpredaj nielen budovy, ale aj priľahlých pozemkov, či už vo vlastníctve BGD alebo firmy Aspire Holding, s.r.o..

Aj z radov vlastníkov a nájomcov garáží, ktorí sa pohybujú v oblasti nehnuteľností, realít a financií, uvítame každú pomoc v podobe poskytnutia tejto informácie potenciálnemu developerovi, investorovi alebo finančnej skupine.  

20.5. 2024

pre HG Drieňová

dňa 19.5. 2024 bola v objekte HG Drieňová na miestach povolených statikom, za prísnych bezpečnostných podmienok, osobnej účasti statika, pracovníkov správy BGD, záchranných zložiek (zdravotníci, hasiči), nakrútená scéna do zahraničného filmu.

O zámere využiť časť vhodných priestorov objektu na túto akciu, o ktorý produkcia filmu požiadala správu BGD, boli na zasadnutí dňa 25.4. 2024 informovaní delegáti za HG Drieňová a členovia „Komisie“, ktorí túto akciu podporili. V zmysle podpísanej zmluvy s producentskou spoločnosťou nebolo možné na webe, alebo iným spôsobom zverejňovať informácie o pripravovanej akcii. Výnos vo výške 2 500,- EUR bude zaúčtovaný v prospech fondu prevádzky, údržby a opráv vlastníkov garáží objektu HG Drieňová.

29.4. 2024

pre HG Drieňová

Radi by sme Vás informovali o ďalších aktivitách, ktoré správa BGD uskutočnila v priebehu uplynulých dvoch mesiacov.

1.) Po viacmesačných rokovaniach so zástupcami bratislavskej pobočky firmy Best In Parking, s.r.o., boli špecifikované podmienky a možnosti odpredaja objektu HG Drieňová v zmysle predloženého návrhu Rámcovej dohody. V rámci týchto podmienok bola určená finančná čiastka k vyplateniu pre vlastníkov a nájomcov (približne na úrovni druhej časti poistného plnenia) a boli upresnené podmienky odpredaja pozemkov pod budovou ako aj priľahlých pozemkov v správe BGD a vo vlastníctve firmy Aspire holding, s.r.o. so súhlasom jej konateľa.

Dňa 10.4. 2024 sme absolvovali rokovanie v bratislavskej pobočke firmy Best In Parking, s.r.o. s cieľom získať aktuálne informácie ohľadom definitívneho rozhodnutia majiteľa zahraničnej spoločnosti vo veci investície do obnovy objektu.

Po finančno-ekonomickom prepočte, ktorý si nechal majiteľ zahraničnej firmy Best In Parking, s.r.o. spracovať, nám bolo dňa 18.4. 2024 oznámené, že nakoľko ich hlavným zámerom je prenájom parkovacích miest (najmä krátkodobé parkovanie) a pri hľadaní možných prienikov a zlúčení všetkých vstupov a výstupov do firemnej kalkulácie sa majiteľ rozhodol za daných podmienok nepokračovať v tomto projekte.  

Zároveň však zástupcovia bratislavskej pobočky firmy Best In Parking, s.r.o. navrhli vedeniu zahraničnej firmy znížiť počet novopostavených parkovacích miest za účelom redukovania vstupných nákladov na tento projekt. Táto úvaha je v súčasnom období v etape posudzovania s predpokladaným termínom vyjadrenia do 31.5. 2024.

Správa BGD aj s prihliadnutím na rozhodnutie majiteľa firmy Best In Parking, s.r.o. nepokračovať v tomto projekte, súbežne podnikla aktivity smerom na ďalších potenciálnych developerov s podmienkami, ako boli uvedené v návrhu Rámcovej dohody s firmou Best In Parking, s.r.o..

Súčasne sme dňa 25.4. 2024 rokovali vo veci odpredaja objektu HG Drieňová s realitnou kanceláriou, ktorá má prepojenie na developerov na trhu Českej republiky.

Na podnet firmy Aspire Holding, s.r.o. je pripravovaná webová stránka (vo viacerých jazykoch) na podporu predaja objektu HG Drieňová nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Celý tento postup sme dňa 25.4. 2024 prerokovali na zasadnutí s delegátmi za HG Drieňová a členmi „Komisie“, ktorý bol v predloženom rozsahu prijatý.

Pri pozitívnom výsledku ktorejkoľvek uvedenej alternatívy, pripraví správa BGD písomné hlasovanie pre vlastníkov o odpredaji objektu. Súčasťou uvedeného hlasovania bude aj vysporiadanie vlastníckych vzťahov, ktoré s maximálnou starostlivosťou ohľadom potrieb vlastníkov pripraví advokátska kancelária (napr. Ficek).

V prípade, že do 31.12. 2024 nebude prijatá žiadna relevantná ponuka na obnovu objektu, správa BGD ako posledné riešenie navrhne úplnú demoláciu objektu s následným zhodnotením pozemku.

S touto myšlienkou sa stotožnili aj delegáti za HG Drieňová a členovia „Komisie“, nakoľko dvaja najúspešnejší uchádzači vo verejnej obchodnej súťaži o búracie práce prejavili záujem dodržať prijateľné finančné podmienky vyplývajúce z ich pôvodných návrhov do konca roka 2024.  

2.) Správa BGD zaslala dňa 4.4. 2024 do poisťovne Uniqa, a.s. odvolanie voči oznámeniu o uzavretí škodovej udalosti vo veci všeobecnej zodpovednosti (tzv. krížové poistenie na sumu 150 tis. EUR), ktorú poisťovňa Uniqa, a.s. odložila bez poskytnutia poistného plnenia. Stanovisko očakávame v krátkom čase.

Súčasne sa uskutočnilo rokovanie s poisťovňou Uniqa vo veci druhej časti poistného plnenia, ktorá vyplýva zo Všeobecných poistných podmienok. Za prítomnosti právneho zástupcu poisťovne Uniqa nám bolo oznámené, že pred uplynutím troch rokov od vzniku poistnej udalosti je potrebné pripraviť žiadosť o uplatnenie druhej časti poistného plnenia so zdôvodnením neplnenia časového limitu pre obnovu parkovacieho domu. Podmienkou plnenia musí byť podpísaná zmluva s investorom pre výstavbu nového parkovacieho domu.

Dňa 30.4. 2024 sa uskutoční rokovanie s poisťovňou Uniqa za účelom  uzatvorenia prvej časti poistného plnenia pre vlastníkov. Nadväzne bude správa BGD po poskytnutí príslušnej finančnej čiastky od poisťovne Uniqa vyplácať druhú etapu poistného plnenia pre nájomcov.

3.) správa BGD bude v priebehu mesiaca máj zasielať vyúčtovanie nákladov za služby a činnosti spojené s ochranou a správou objektu HG Drieňová za rok 2023. Prílohou k vyúčtovaniu bude podrobný rozpis nákladov (Opis účtovných operácií za obdobie od 03/2022 do 31.12. 2023) z poskytnutej zálohy 200 tis. EUR od poisťovne Uniqa.  

Záverom tejto informácie prosíme vlastníkov a nájomcov, ak by v tejto zložitej situácii mali konštruktívnu myšlienku, ktorá by nás priviedla do úspešného cieľa obnovy objektu, prosíme, aby tento návrh poslali na správu BGD, ktorá ho následne aktívne rozpracuje.  

22.02. 2024

pre HG Drieňová

na základe dnešnej komunikácie s firmou Best In Parking, s.r.o. k téme pripravovaného vstupu zahraničného partnera do procesu obnovy objektu HG Drieňová je stav nasledovný:

 • Po upresnení podkladov potrebných k finančno-ekonomickej analýze projektu, pobočka firmy Best In Parking, s.r.o. v Bratislave odoslala túto dokumentáciu zahraničnému majiteľovi s cieľom posúdiť komplexnosť navrhovaných riešení a prijať definitívne rozhodnutie v danej veci
 • Finančná skupina, ktorá je poradným orgánom firmy Best In Parking, s.r.o. a tiež pre samotného majiteľa si vyžiadala ďalšie doplňujúce informácie, ktoré boli v tomto týždni spracované a odoslané k definitívnemu rokovaniu k tejto téme, ktoré by sa malo uskutočniť v poslednom týždni mesiaca február
 • správa BGD pripravila návrh rámcovej dohody o obchodnej spolupráci, tento dokument bude prerokovaný na zasadnutí delegátov za HG Drieňová a členov „Komisie“ a bude pripravený k podpisu s firmou Best In Parking, s.r.o. ak sa na ustanoveniach tejto dohody dohodnú všetky zainteresované strany
 • napriek pravidelným týždenným kontaktom s firmou Best In Parking, s.r.o. nie je momentálne možné bez definitívneho rozhodnutia rakúskeho majiteľa poskytnúť viac informácii vo vzťahu k procesu obnovy objektu HG Drieňová

19.02. 2024

pre HG Ondavská

v dňoch 21.2. 2024 až 27.2. 2024 (5 pracovných dní) budú v objekte HG Ondavská realizované elektroinštalačné práce, v rámci ktorých budú doplnené senzory pohybu a výmena elektrickej rozvodnej skrine s kompletnými elektroinštalačnými prvkami.  

Cieľom tejto investície je racionalizácia spotreby elektrickej energie v danom objekte.

Prosíme všetkých  vlastníkov a nájomcov garáží o ohľaduplnosť pri vchádzaní a vychádzaní do/z garážových boxov aj vzhľadom k tomu, že práce sa budú vykonávať za plnej prevádzky.

Ďakujeme za porozumenie.  

21.12. 2023

pre HG Drieňová

Vážení vlastníci a nájomcovia garáží,

radi by sme Vás informovali o našich aktivitách za posledné obdobie vrátane pripravovaných krokov do budúceho obdobia, ktoré uvádzame v niekoľkých nasledovných bodoch.

1.) Informácia k Best In Parking, s.r.o.

 Po niekoľkomesačných rokovaniach s firmou Best In Parking, s.r.o. nám táto obchodná spoločnosť písomne potvrdila svoj záujem vstúpiť do pozície investora vo veci obnovy objektu HG Drieňová. Z pohľadu správy BGD považujeme toto rozhodnutie za príležitosť a bude závisieť od rozhodnutia Vás vlastníkov garáží, či objekt zostane naďalej nevyužívaný, alebo sa spoločne pokúsime o jeho obnovu. Dávame to do pozornosti hlavne z toho dôvodu, že ak v písomnom hlasovaní nebude odsúhlasená ani táto z našej strany posledná navrhovaná alternatíva, správa BGD definitívne zváži písomnú výpoveď z mandátnej zmluvy o správe objektu HG Drieňová  s tým, že ďalšie návrhy a riešenia už budú v kompetencii nového správcu, resp. spoločenstva vlastníkov. Naše rozhodnutie zvažujeme aj z toho dôvodu, že niektorí z vlastníkov sú toho názoru, že správa BGD nevyvíja dostatočné úsilie v danej veci a umelo predlžuje svoje postavenie správcu, za činnosť ktorého musia platiť. Preto si prosím pozorne prečítajte navrhované riešenie.

Zo strany zahraničného partnera bola spracovaná alternatíva investičného procesu s nasledovným postupom.

 • Po rokovaní delegátov za HG Drieňová a členov „Komisie“ dňa 7.12. 2023 nastala zhoda v tom, že vlastníkov aj nájomcov garáží bude potenciálny zahraničný investor vyplácať rovnakou sumou, v tejto veci naďalej prebiehajú rokovania s cieľom dohodnúť finančnú čiastku, ktorej výška sa približuje k druhej časti poistného plnenia.
 • Suma je predmetom spracovávania finančno-ekonomickej bilancie, ktorá je viazaná na všetky podmienky financovania (úver, výstavba nového objektu, splácanie úveru a výška prenájmu)

Uvedenú sumu je potrebné citlivo optimalizovať, nakoľko má priamy vplyv na výšku nájomného pre budúcich užívateľov parkovacích miest.

 • Vyplatením vlastníkov a nájomcov garáží by budova prešla do vlastníctva investora firmy Best In Parking, s.r.o.
 • Pozemok pod budovou o výmere 2 444 m2 bude predmetom ďalšieho rokovania s cieľom nájsť najvhodnejšie riešenie pre všetkých vlastníkov s podielom na pozemku. Možným riešením by bolo napr. zriadenie vecného bremena pre potreby výstavby s tým, že po dobudovaní objektu budú pozemky vysporiadané formou odpredaja za cenu stanovenú v znaleckom posudku. Vysporiadanie tohto pozemku je podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia o užívaní nového parkovacieho domu.
 • Uvažuje sa s vybudovaním 500 parkovacích miest, pričom 50 parkovacích miest na prízemí objektu bude určených na tzv. krátkodobé parkovanie.
 • Správa BGD aktívnymi rokovaniami s firmami a inštitúciami v bezprostrednom okolí garážového domu poskytla pre Best In Parking, s.r.o. predbežný záujem od ďalších potenciálnych záujemcov o parkovacie státia, záujem prejavili Doprastav, a.s. cca 50 parkovacích miest, Refin, s.r.o. cca 30 – 50 a ďalšie realitné spoločnosti cca 20 parkovacích miest.
 • Dlhodobý prenájom je uvažovaný na obdobie 10 – 15 rokov s indexáciou ceny za prenájom cca 4% ročne
 • S každým potenciálnym záujemcom sa uzatvorí zmluva o užívaní parkovacieho miesta, v ktorej budú presne špecifikované podmienky vzniku a trvania zmluvy, platobné podmienky, odstúpenie od zmluvy, výpovedná lehota, prevedenie parkovacieho státia na inú osobu, prevádzkový a protipožiarny poriadok a ďalšie detaily.
 • Po predpokladanom ukončení výstavby cca v roku 2026 by bola cena za dlhodobý prenájom za parkovacie miesto niečo menej ako 100,- EUR + DPH, táto suma by sa platila od času kolaudačného rozhodnutia. Predpokladáme, že v čase ukončenia výstavby to bude porovnateľná cena s konkurenciou, nakoľko dnešné ceny za prenájom garážových státí sa v okolí pohybujú na úrovni cca 80,- EUR s DPH.
 • Správa BGD ponúkla pre potenciálneho investora súčinnosť pri búracích prácach, v tejto súvislosti sme v dňoch 18. – 20.12. 2023 uskutočnili rokovania s tromi vysúťaženými uchádzačmi vo veci predĺženia viazanosti ponúk, ktoré sú momentálne platné do 31.12. 2023. Vyjadrenia týchto uchádzačov, ktorí opäť potvrdili záujem o búracie práce, budeme mať k dispozícii začiatkom roka 2024. Avšak upozornili nás, že nová cenová ponuka bude zohľadňovať súčasné ceny kovového šrotu, ktoré klesajú, zvýšené ceny energií ako aj nárast miezd.  
 • Rozpočtové náklady na výstavbu nového objektu sa upresňujú  u zahraničného partnera, financovanie výstavby sa predpokladá v pomere 25% z vlastných zdrojov a zvyšok by bol krytý úverom z banky.
 • Majetkové vysporiadanie vlastníkov bude predmetom ďalších právnych konzultácií, výsledkom ktorých bude vypracovanie konkrétnej zmluvy medzi vlastníkmi a zahraničným investorom.
 • Za účelom realizácie tohto investičného zámeru pripraví správa BGD písomné hlasovanie, ktoré by sme radi uskutočnili v I. štvrťroku 2024, o výsledku písomného hlasovania bude informovaný aj zahraničný partner za účelom prípravy ďalšieho postupu. Ak bude písomné hlasovanie úspešné, ihneď začneme realizovať kroky na vypracovaní projektu k demolácii objektu a paralelne začneme všetky administratívne a schvaľovacie procesy potrebné k výstavbe nového objektu.
 • Dovoľujeme si podotknúť, že na úspešné písomné hlasovanie je potrebný súhlas všetkých vlastníkov, nakoľko ide o odpredaj celého objektu, resp. majetku vlastníkov.
 • Podmienkou vyplatenia finančnej sumy od zahraničného investora a nadväzne uzatvorenia zmluvy o parkovacom mieste bude vyrovnanie všetkých nedoplatkov. Rovnako bude správa BGD postupovať aj v prípadoch, kedy súčasní vlastníci a nájomcovia neprejavia záujem o parkovacie miesto v novom objekte.
 • Obchodné priestory, 15 garáží a pozemky minoritného spolumajiteľa firmy Aspire Holding, s.r.o. vo výmere 1 417 m2 sú predmetom ďalšieho priameho rokovania medzi Aspire Holding, s.r.o. a Best In Parking, s.r.o. s tým, že obe spoločnosti majú záujem nájsť spoločný konsenzus pre všetky zainteresované strany.

Na rokovaní oboch partnerov dňa 20.12. 2023 boli odsúhlasené princípy majetkového vysporiadania medzi uvedenými spoločnosťami, čo tvorí základ pre ďalšie kroky investorského procesu pri obnove objektu.

S rovnakým dátumom pri rokovaní Aspire Holding, s.r.o. a správy BGD bola zo strany Aspire Holding, s.r.o. deklarovaná jasná podpora pre postup správy BGD uvedený v predchádzajúcich bodoch, nakoľko spolumajiteľ objektu HG Drieňová túto realizáciu považuje za jedinú reálnu alternatívu urýchleného riešenia problému.  

2.) informácia o strážnej službe SBS

Správa BGD na základe rokovaní s poisťovňou Uniqa, a.s. zabezpečila z poistnej sumy na budovu HG Drieňová zálohu vo výške 200 tis. EUR za účelom zabezpečenia ochrany objektu a ostatných oprávnených nákladov. Ochrana objektu je k dnešnému dňu zabezpečovaná službou SBS, pričom na základe záverov zo schôdze objektu zo dňa 27.6. 2023 sme racionalizovali uvedené výdavky formou výberového konania.

Finančné prostriedky na tento účel sa ku koncu novembra 2023 minuli. Z tohto dôvodu správa BGD bola nútená premyslieť systém ochrany objektu s účinnosťou od 1. januára 2024 iným spôsobom. Na základe záverov z rokovania s delegátmi za HG Drieňová a členmi „Komisie“, ktoré vyplynuli z výberového konania bude objekt od 1.1. 2024 chránený kombináciou pohybových senzorov a kamier s prepojením na pult centrálnej ochrany. S konateľom spoločnosti Aspire Holding, s.r.o. sme sa dohodli na úhrade nákladov na túto službu v pomere cca 50/50.

Správa BGD v otázke ochrany objektu inú alternatívu nemá. Zvýšenie zálohového predpisu vo vzťahu k strážnej službe SBS je za danej situácie nereálne z dôvodu zhoršenej platobnej disciplíny v r. 2023 aj napriek skutočnosti, že na schôdzi objektu dňa 12.4. 2023 bolo prijaté uznesenie č.3, z ktorého citujeme: „vlastníci súhlasia s tým, že po vyčerpaní zálohy z prvej časti poistného plnenia (200 tis. EUR) sa pre oprávnené náklady súvisiace s HG Drieňová zvýši poplatok do fondu prevádzky, opráv a údržby (FO) adekvátne k týmto nákladom“.

Správa BGD nepredpokladá, že by všetci vlastníci boli ochotní platiť zvýšené zálohové platby. V skutočnosti by to vyzeralo tak, že určité percento zodpovedných by platilo a od ostatných by sme to museli vymáhať možno aj súdnou cestou, čo by nás z časového hľadiska dostalo do situácie neplatičov so všetkými dôsledkami. Pre Vašu informáciu uvádzame, že za 01-11/2023 evidujeme nedoplatok vo výške cca 21 000,-  EUR. 

3.) aktuálny stav plnenia prvej časti poistnej udalosti.

Úloha sa priebežne plní, z celkového počtu 215 nájomcov je vyplatených 187. Zostáva vyplatiť ešte 28 nájomcov, ktorí boli opätovne vyzvaní o zaslanie vyplnených návratiek. Podľa informácie z poisťovne Uniqa, a.s. je potrebné vyplatiť menej ako 60 vlastníkov. S povereným zástupcom poisťovne sme v pravidelnom týždennom telefonickom, resp. osobnom kontakte. Opäť vyzývame touto cestou vlastníkov o vyplnenie príslušného dokumentu (návratky), ktorý im bol zaslaný zo strany poisťovne Uniqa, a.s.. Pokiaľ ide o druhú časť poistného plnenia, správa BGD stále pracuje s verziou stanoviska poisťovne Uniqa, a.s. z 19.1. 2023, citujeme  „v zmysle Všeobecných poistných podmienok, ktoré boli platné v čase dojednávania poistnej zmluvy platí predpoklad, že poistený zabezpečí, aby sa plnenie v priebehu troch rokov po vzniku poistnej udalosti použilo na účel opravy alebo znovunadobudnutia budovy formou výstavby pri zachovaní rovnakého konštrukčného a stavebného riešenia a účelu jej použitia ako bola pôvodná budova a na pôvodnom mieste poistenia. Ak sa tak stane poistiteľ doplatí poistné plnenie do výšky dojednanej poistnej sumy (novej ceny), t.j. do výšky 5,1M EUR.

Nad tento rámec to musí byť schválené nadriadenými v rámci oddelenia likvidácie, preto by bolo vhodné mať v prípade potreby a v danom čase pripravenú žiadosť, v ktorej by bolo aj odôvodnenie ako aj predpoklad ukončenia výstavby. Následne sa k finálnej  žiadosti vyjadrí kompetentné oddelenie v UNIQA a rozhodnú kompetentní“.

4.) zálohový predpis na rok 2024.

Nakoľko je predpoklad, že minimálne do konca prvého polroka 2024 bude objekt HG Drieňová v správe BGD, je potrebné zabezpečovať zálohové platby spočívajúce v položkách (elektronická ochrana objektu, zrážková voda, poplatok na správu), čo vyplýva aj z prijatého uznesenia č. 3 zo schôdze vlastníkov, konanej dňa 12.4. 2023. Presné vyčíslenie týchto nákladov bude vo vyúčtovaní za rok 2023, kde bude tento zálohový predpis uvedený.

5.)  otázka elektronickej korešpondencie.

Spracovaný formulár (žiadosť vlastníka o zasielanie dokumentov a informácií elektronickou formou) sme Vám odoslali, k dnešnému dňu sme dostali 116 žiadostí. Tých vlastníkov, ktorí na správu BGD ešte nezaslali späť tento formulár prosíme, aby v záujem racionalizácie korešpondencie a finančných výdavkov odsúhlasili túto možnosť, ktorú chceme využiť aj pri písomnom hlasovaní na tému obnova objektu HG Drieňová.

6.) Rozhodnutie poisťovne nevyplatiť poistné plnenie vyplývajúce zo všeobecnej zodpovednosti.

Poisťovňa Uniqa, a.s. v liste zo dňa 14.12. 2023 (č. škodovej udalosti 5700029222) adresovanom vlastníkom a nájomcom garáží, ktorí požiadali o náhradu škody za zničené veci nachádzajúce sa v garážach neuznala poistné plnenie zo všeobecnej zodpovednosti, ktoré bolo poistnou zmluvou č. 8001404415 dohodnuté vo výške 150 tis. EUR.

Správa BGD požiadala  o vyjadrenie maklérsku spoločnosť, ktorá zabezpečovala poistnú zmluvu s cieľom posúdiť oprávnenosť takéhoto rozhodnutia zo strany poisťovne Uniqa, a.s. a nadväzne po obdržaní ich stanoviska, ak to bude potrebné, podnikneme ďalšie právne kroky. 

V predmetnej veci Vás budeme následne informovať prostredníctvom našej webovej stránky.

20.10. 2023

pre HG Drieňová

správa BGD v priebehu mesiaca október pokračovala v rokovaniach s potenciálnym investorom pri obnove objektu HG Drieňová. Predmetom konzultácií boli finančno-ekonomické úvahy pri vstupe firmy Best In Parking, s.r.o. do pozície investora s možnosťou výplaty jednorazového finančného príspevku pre vlastníkov a nájomcov garáží v porovnaní s podmienkami výšky mesačného nájomného za parkovacie miesto v obnovenom objekte. Tieto podmienky budú spracované v Zmluve o užívaní parkovacieho miesta v horizonte dlhodobého prenájmu vrátane podmienok predčasnej výpovede zo zmluvy. K týmto otázkam sa uskutočnilo dňa 12. 10. 2023 rokovanie za účasti zástupcov firmy Best In Parking, s.r.o. , správy BGD, konateľa spoločnosti Aspire Holding, s.r.o. a člena „Komisie“ pre obnovu parkovacieho domu p. Šedivého. Závery z tohto rokovania boli uplatnené na stretnutí so zahraničným partnerom firmy Best In Parking, s.r.o., ktoré sa uskutočnilo dňa 18.10. 2023 (bez účasti správy BGD, nakoľko išlo len o interné stretnutie v rámci ich firmy).

Z uvedeného rokovania vyplynulo nasledovné:

 • zahraničný partner je pripravený prevziať pozíciu investora pri obnove objektu HG Drieňová
 • pri rokovaní o vysporiadaní objektu vychádzali zo znaleckého posudku, ktorý bol vypracovaný znalcom z odboru stavebníctva Ing. Ilavským, z ktorého vyplýva stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti vrátane obchodných priestorov s dopočítaním priľahlých pozemkov spolumajiteľa Aspire Holding, s.r.o., ktoré neboli predmetom tohto posudku 
 • v týchto dňoch bratislavská pobočka firmy Best In Parking, s.r.o. pripravuje ekonomický prepočet investičnej akcie, uvedený výsledok prepošle zahraničnej pobočke za účelom jeho odsúhlasenia
 • predbežný názor potenciálneho investora na pozemok pod budovou a vonkajšie pozemky je taký, že alternatívou okrem odpredaja by mohlo byť riešenie formou vecného bremena, čím by zostali vlastnícke vzťahy naďalej zachované a súčasne by sa zmiernil finančný dopad na celkovú výšku investície. Snahou je minimalizovať náklady tak, aby konečná výška nájomného bola prijateľná pre záujemcov o dlhodobý prenájom
 • správa BGD poskytla pre uvedené rokovanie všetky potrebné podklady:
 1. prieskum a zoznam potenciálnych firiem v okolí objektu HG Drieňová nachádzajúcich sa vo vzdialenosti do 5 min pešou chôdzou, ktoré by v budúcnosti mohli prejaviť záujem o krátkodobé alebo dlhodobé parkovanie
 2. stanovisko firmy Doprastav, a.s., v ktorom nám písomne potvrdili predbežný záujem o 50 parkovacích miest v novom objekte s tým, že uzavretie zmluvného vzťahu bude závisieť na konečných podmienkach predmetnej zmluvy
 3. stanovisko firmy REFIN S.P., s.r.o so sídlom na Drieňovej ul. 24 v Bratislave, v ktorom nám písomne potvrdili predbežný záujem o 30 – 50 parkovacích miest v novom objekte v závislosti od požiadaviek budúcich nájomcov etablovaných v ich objekte administratívnej budovy Drieňová 24, BA.
 • na základe výsledkov finančno-ekonomickej analýzy a jej odsúhlasenia z úrovne zahraničného partnera bude stanovená suma na jednorazovú výplatu všetkým vlastníkom objektu HG Drieňová a súčasne bude stanovená aj výška mesačného prenájmu za jedno parkovacie miesto v novom objekte. Forma a časový priebeh vyplácania budú upresnené
 • finančno-ekonomická analýza by mala byť z úrovne zahraničného investora posúdená v priebehu budúceho týždňa a správa BGD nadväzne vyvolá ďalšie stretnutie s firmou Best In Parking, s.r.o.

Po obdržaní príslušných podkladov od firmy Best In Parking, s.r.o., správa BGD zvolá rokovanie s delegátmi za HG Drieňová a členmi „Komisie“ pre obnovu objektu za účelom posúdenia a ďalšieho doplnenia podkladov.

Po definitívnom odsúhlasení všetkých potrebných dokumentov, správa BGD pripraví písomné hlasovanie pre vlastníkov garáží o definitívnom rozhodnutí o obnove objektu.

19.10. 2023

pre HG Drieňová

vzhľadom k tomu, že viacerí vlastníci neodpovedali na zaslané dokumenty od poisťovne Uniqa, a.s. vo veci vyplácania prvej časti poistného plnenia (neodoslali priložené návratky), zástupca poisťovne požiadal správu BGD, aby sme opätovne vyzvali vlastníkov o vyplnenie návratiek, ich podpísanie a odoslanie na adresu poisťovne Uniqa, a.s., ktorú v dokumentoch uviedli. K dnešnému dňu poisťovňa eviduje 74 vlastníkov, ktorí nepožiadali o vyplatenie prvej časti poistného plnenia.

Taktiež vyzývame aj nájomcov, ktorým prvú časť poistného plnenia vypláca správa BGD, aby na nami zaslané dokumenty reagovali a taktiež zaslali poštou, alebo v úradných hodinách priniesli osobne na správu BGD (budova Doprastavu, a.s., Drieňová 31, BA) vyplnenú a podpísanú návratku. K dnešnému dňu evidujeme 51 nájomcov, ktorí návratku na správu BGD zatiaľ neodoslali.

V prípade, že ste dokumenty od poisťovne, resp. od správy BGD nedostali, prosíme kontaktujte nás na t. č. 02/4333 4175 alebo mailom na adrese bgd@bgd.sk  

4.10. 2023

pre HG Drieňová

určite ste zaevidovali, že dňom 1.10. 2023 sa začala uplatňovať nová parkovacie politika v dôsledku čoho na chodníkoch už nie je možné parkovať s výnimkou vyznačených oblastí. Ako sme uviedli v našom predchádzajúcom ozname, kontaktovali sme starostu MČ Ružinov pána Martina Chrena s otázkou aktuálnej informácie v oblasti parkovacej politiky vo vzťahu k MČ Ružinov.

V princípe platí, že v tejto oblasti sa postupuje, ako uvádzame v predchádzajúcej informácii v pripojenom linku o parkovacej politike, naviac dopĺňame túto oblasť o nasledovné informácie.

V týchto dňoch prebiehajú práce na regulácii parkovania RU3 – Štrkovec, t.j. vyznačovanie miest na parkovanie, ktoré má byť ukončené do 26.10. 2023.

Ulice Drieňová a Ružinovská, ktoré patria pod správu Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy nebudú zahrnuté do sféry parkovacej politiky, to znamená miesta na parkovanie nebudú vyznačené vodorovnými ani zvislými dopravnými značkami. V uvedených uliciach nebude možné parkovanie na chodníkoch, ako bolo doteraz. Na Drieňovej ulici plánuje Magistrát vyznačiť cyklotrasu, súčasne s dopravnou značkou „zákaz zastavenia“ pre motorové vozidlá“.

O ďalších aktuálnych krokoch MČ Ružinov Vás budeme nadväzne informovať.  

28.9. 2023

pre HG Drieňová

na základe otázok a podnetov od viacerých vlastníkov a nájomcov pripravila správa BGD informáciu o činnosti za posledné obdobie za účelom všeobecnej informovanosti, ktoré môžeme zhrnúť do nasledovných oblastí:

 • Dňa 25.7. 2023 sa uskutočnilo zasadnutie „Komisie“ a delegátov za HG Drieňová, na ktorom sme zhodnotili schôdzu vlastníkov HG Drieňová zo dňa 27.6. 2023 a súčasne bol prerokovaný návrh ďalšieho postupu v alternatíve spoluúčasti zahraničného investora pri obnove HG Drieňová, ide konkrétne o firmu Best In Parking, s.r.o., ktorá prejavila ochotu na túto túto tému s BGD rokovať. 
 • Dňom 11.7. 2023 bol založený nový účet pre správu BGD, na ktorý sme prijali finančné prostriedky od poisťovne Uniqa, a.s. za účelom vyplatenia poistnej udalosti pre nájomcov garážových boxov. Zmysel založenia nového účtu bol v tom, aby sme zachovali transparentnosť vynakladania finančných prostriedkov a prehľadnosť takýchto operácií.
 • Za uplynulé obdobie prebiehala permanentná mailová a telefonická komunikácia s firmou Best In Parking, s.r.o. za účelom získania kompletných podkladov vstupu investora do procesu obnovy, osobné rokovania sa uskutočnili dňa 25.7. 2023 a 13.9. 2023 aj za účasti členov „Komisie“ p. Lietavu a p. Šedivého a zástupcu spolumajiteľa budovy p. Klima (Aspire Holding, s.r.o.).
 • Správa BGD spracovala pre poisťovňu Uniqa, a.s. všetky potrebné podklady od vlastníkov k vyplateniu poistnej sumy, na pravidelnej týždennej báze sú tieto veci konzultované a upresňované.

Postup je taký, že v jednom týždni sa návratky zberajú a po kontrole údajov sa v nasledujúcom týždni vyplácajú. Pri tejto príležitosti opätovne prosíme vlastníkov aj nájomcov, ktorí neodovzdali návratky pre poisťovňu (vlastníci), resp. pre správu BGD (nájomcovia), aby v tomto smere urýchlene konali za účelom čo najskoršieho vysporiadania prvej časti poistného plnenia.    

k 9.9. 2023 vyplatených 211 vlastníkov z celkového počtu 330 (info z poisťovne Uniqa)

k 22.9. 2023 vyplatených 143 nájomcov z celkového počtu 215

Podmienkou pre vyplatenie prvej časti poistného plnenia je vyrovnanie nedoplatkov, ktoré v súčasnom období za HG Drieňová (vlastníci + nájomcovia) predstavuje čiastku cca 21 000,- EUR.

 • Na základe rozhodnutia členov „Komisie“ a delegátov za HG Drieňová správa BGD zaslala geodetovi objednávku na kontrolné zameranie objektu. Geodet kontrolné meranie objektu HG Drieňová v časti, ktorá bola zameriavaná pre druhý statický posudok vykonal v 08/2023 so záverom že na meraných miestach nastali určité odchýlky, ale nenastal pozorovateľný posun.
 • Dňa 22.9. 2023 zástupcovia správy BGD spolu so zástupcom Best In Parking, s.r.o. rokovali na útvare parkovacej politiky Magistrátu hl. mesta Bratislavy k téme aktuálnej situácie parkovacej politiky v MČ Ružinov.
 • Dňa 28.9. 2023 sa uskutoční rokovanie starostu MČ Ružinov pána Martina Chrena na útvare parkovacej politiky hl. mesta SR k téme ďalšej realizácie parkovacej politiky mestskej časti Ružinov.
 • Dňa 29.9. 2023 (piatok) predseda predstavenstva bude kontaktovať starostu MČ Ružinov za účelom získania najnovších aktuálnych informácií v tejto oblasti, o čom nadväzne spracujeme krátky report. 
 • Ďalší postup:
 • Dopracovanie podmienok investora Best In Parking, s.r.o. v otázke obnovy objektu HG Drieňová
 • Zvolanie delegátov za HG Drieňová a „Komisie“ k prerokovaniu vypracovaných podmienok vstupu investora
 • Príprava komplexných podkladov pre písomné hlasovanie k otázke obnovy objektu

K uskutočnenej online prezentácii na tému „Participácia regulácie statickej dopravy – parkovanie na Štrkovci“, ktorá sa pod záštitou Magistrátu hl. mesta Bratislavy konala dňa 20.06. 2023. Pripájame link s touto prezentáciou, kde v prípade záujmu si môžete vypočuť pomerne zaujímavé informácie PAAS Ružinov 20 6 2023 – YouTube

Dovoľujeme si upozorniť vlastníkov a nájomcov garáží, že od 1.10. 2023 vstupuje do platnosti novela cestného zákona, ktorá zavedie celoplošný zákaz parkovania na chodníkoch. Umožnené to bude len v takých prípadoch, kde to bude vyznačené čiarami alebo dopravnou značkou. Pri parkovaní na chodníku hrozí vodičom od 1.10. 2023 pokuta v rozmedzí od 50 – 100,- EUR.

Pravidlo platí aj počas víkendov sviatkov a prípadných návštev v reštauráciách, prípadne v iných zariadeniach. 

21.8. 2023

pre HG Drieňová

všetkým nájomcom boli elektronicky alebo poštou zaslané dokumenty k vyplateniu prvej časti poistného plnenia a od dátumu 16.8. 2023 začala správa BGD vyplácať nájomcov, ktorí zaslali riadne vyplnené a podpísané návratky. K dnešnému dňu bolo vyplatených cca 50 nájomcov.

Zároveň si dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, aby na návratkách boli uvedené mená a podpisy všetkých nájomcov, ktorí sú uvedení na zmluve o nájme.

V prípade, ak by niekto dokumenty k vyplateniu prvej časti poistného plnenia nedostal, ozvite sa nám prosím telefonicky, alebo mailom na bgd@bgd.sk  .

8.8. 2023

Oznam

pre HG Drieňová

Na základe operatívnych konzultácií s poisťovňou Uniqa k dnešnému dňu bolo zrealizované vyplatenie prvej časti poistného plnenia v súvislosti s poistnou udalosťou č. 5000160422 pre cca 160 vlastníkov, ktorí na základe listu z poisťovne upresnili požadované údaje.

Ďalších cca 60 vlastníkov, u ktorých poisťovňa eviduje spätné potvrdenie dokladov bude predmetom riešenia začiatkom budúceho, t.j. 33. kalendárneho týždňa.

Podľa informácie od poisťovne sa v súčasnom období, vzhľadom na čerpanie dovoleniek zo strany vlastníkov, tento proces spomalil.

Zástupca oddelenia likvidácie poistných udalostí v poisťovni Uniqa požiadal správu BGD o publikovanie tohto oznamu s cieľom urýchliť proces kontaktovania poisťovne zo strany vlastníkov po návrate z dovoleniek s tým, aby prvá časť poistného plnenia pre vlastníkov bola v čo najkratšom čase uzatvorená. Ak niekto z vlastníkov ešte nedostal dokumenty z poisťovne, kontaktujte prosím správu BGD mailom na bgd@bgd.sk

V priebehu niekoľkých nasledujúcich dní  začne správa BGD rozposielať listy aj nájomcom (mailom, poštou), po vyplnení návratky s uvedením čísla účtu, vlastnoručným podpisom a jej spätným doručením na adresu BGD, začneme s postupným vyplácaním nájomcov v poradí, ako budú návratky doručované.

27.7. 2023

pre HG Drieňová

na základe operatívnej komunikácie s poisťovňou Uniqa, a.s. oznamujeme, že vyplatenie prvej časti poistného plnenia z poistnej zmluvy č 8001404415 (poistná udalosť č. 5000160422) sa bude realizovať v prvých dňoch budúceho, t.j. 31. týždňa pre cca 80 vlastníkov garáží, ktorí už splnili formálne podmienky kritérií poisťovne.

Pokiaľ ide o nájomcov o ďalšom postupe budeme informovať v samostatnom ozname.  

10.7. 2023

pre HG Drieňová

po dnešnej telefonickej konzultácii so zástupcom poisťovne Uniqa, začne poisťovňa dňom 11.7. 2023 posielať vlastníkom garáží dokument, o ktorom sme hovorili na schôdzi vlastníkov dňa 27.6. 2023. Zasielaný bude mailom pre tých vlastníkov, ktorí poskytli svoje mailové adresy, pre ostatných bude tento dokument posielaný poštou.

Súčasťou dokumentu bude „návratka“, kde uvediete údaje požadované poisťovňou, ktoré navrhujeme obratom odoslať späť do poisťovne. Na základe týchto údajov poisťovňa začne plniť prvú časť poistného plnenia neodkladne k čomu priloží likvidačný list s vyúčtovaním poistnej udalosti.

Pokiaľ ide o nájomcov, plnenie tejto poistnej udalosti bude zabezpečovať správa BGD v zmysle bodu 3 Zápisnice zo schôdze vlastníkov zo dňa 27.6. 2023, ktorá je zverejnená v záložke Dokumenty družstva.

4.7. 2023

pre HG Drieňová

do záložky „Dokumenty družstva“ bola pridaná zápisnica zo schôdze vlastníkov garáží, ktorá sa konala dňa 27.6. 2023.

Zápisnica bola spracovaná dňa 30.6. 2023 a na deň 3.7. 2023 sme pozvali oboch zvolených overovateľov na prečítanie, pripomienkovanie a jej podpísanie.

Keďže jeden z overovateľov Ing. Galvánek si po našom telefonickom rozhovore vyžiadal dlhší čas na preštudovanie zápisnice, zverejňujeme ju overenú a podpísanú len jedným overovateľom pánom Andom, nakoľko správa BGD je v zmysle §14a, bodu 6) zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov povinná do 7 dní od konania schôdze zápisnicu zverejniť.  

Prípadné doplnenia zásadného významu alebo upresnenia k zápisnici zo strany Ing. Galváneka zverejníme následne formou pripomienok k zápisnici spolu s jeho podpisom.

30.6. 2023

pre HG Drieňová

Zo schôdze vlastníkov konanej dňa 27.6. 2023 vyplynula požiadavka na zverejnenie nasledovných dokumentov:

 1. znalecký posudok č. 78/2023 na odhad nehnuteľností – stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti Hromadné garáže súp. č. 1031 na p.č. 15641/93, pozemky parc. č. 15641/93, 15641/123 (zverejnený v záložke „Dokumenty družstva“)
 2. poistná zmluva uzatvorená s poisťovňou Uniqa, a.s. účinná od 01.01. 2020 platná do 31.12. 2022 vrátane všeobecných poistných podmienok (oba dokumenty zverejnené v záložke „Dokumenty družstva“)
 3. zápis z rokovania s poisťovňou Uniqa, a.s. vo veci vyplácania prvej časti poistného plnenia.

S prihliadnutím na doložku v zápise, v ktorej poisťovňa oprávnila BGD sprostredkovať závery vyplývajúce zo stretnutia 01.06. 2023 medzi zástupcami BGD a UNIQA pojišťovny, a.s. výlučne vlastníkom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v garážovom dome Drieňová 33 alebo ich splnomocneným zástupcom, tento zápis po vyžiadaní mailom, zašleme každému vlastníkovi osobitne. Tu musíme vlastníkov upozorniť na to, že zápis nie je možné následne poskytovať tretím stranám.

Zápisnica zo schôdze bude dnes 30.6. 2023 dokončená a po overení overovateľmi ju ihneď zverejníme.

19.6. 2023

Oznámenie o konaní schôdze vlastníkov garáží v HG Drieňová.

Na základe §14a, Zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov zvoláva správca Bratislavské garážové družstvo (BGD) schôdzu vlastníkov garáží HG Drieňová, ktorá sa bude konať dňa:

27. júna 2023 (v utorok) so začiatkom o 16,00 hod.

Miesto konania: Veľká sála domu kultúry Cultus, Ružinovská č. 28, Bratislava

Program schôdze:

 1. Otvorenie schôdze, voľba zapisovateľov, overovateľov zápisnice a skrutátorov
 2. Informácia k výstavbe parkovacích domov a k parkovacej politike zo strany Magistrátu hl. mesta Bratislavy, odpovede na prípadné otázky k online prezentácii „Participácia regulácie statickej dopravy – parkovania na Štrkovci“, ktorá sa pod záštitou Magistrátu bude konať dňa 20. 06.2023 o 17:00 hod – (na schôdzu pozvaný zástupca Magistrátu)
 3. Závery z rokovania so zástupcami poisťovne Uniqa k vyplácaniu prvej časti poistného plnenia (pozvaný zástupca poisťovne)
 4. Závery z rokovaní s potenciálnymi investormi pri obnove objektu HG Drieňová
 5. Prerokovanie znaleckého posudku č. 78/2023 vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností objektu HG Drieňová ako podkladu pre prípadný odpredaj (aukcia, priame rokovanie)
 6. Prerokovanie rozpočtu na čiastočnú rekonštrukciu objektu HG Drieňová (podľa počtu záujemcov o garáž)
 7. Rôzne
 8. Diskusia, návrh záverov zo schôdze
 9. Záver

Písomné oznámenie o konaní schôdze vlastníkov garáží HG Drieňová bude doručené poštou v najbližších dňoch     

 7.6. 2023

pre HG Drieňová

Dňa 1.6. 2023 sa uskutočnilo rokovanie so zástupcami poisťovne Uniqa, a.s., ktorého základným bodom bolo riešenie prvej časti poistného plnenia za poistnú udalosť č. 5000160422 – objekt HG Drieňová.

Na rokovaní bolo konštatované, že správa BGD pripravila a odovzdala pre poisťovňu Uniqa, a.s. požadované podklady za vlastníkov garáží, ktoré budú slúžiť k poistnému plneniu. Pre informáciu upresňujeme, že poisťovňa Uniqa, a.s. bude plniť poistné plnenie priamo vlastníkom garáží, nakoľko viacerí vlastníci mali pripoistenie aj v iných poisťovniach, ktoré treba preveriť a vylúčiť duplicitné plnenie.

K celému postupu transakcie medzi vlastníkmi a poisťovňou Uniqa, a.s. pripraví správa BGD informáciu na členskú schôdzu vlastníkov, ktorá sa uskutoční dňa 27. júna 2023 vo veľkej sále DK Cultus Ružinov (pozn. napriek tomu, že sme termín pre júnovú schôdzu začali organizovať bezprostredne po aprílovej schôdzi, veľká sála je k dispozícii v mesiaci jún len v tomto jedinom termíne).

Následne, vo veci kontroly správnosti údajov sa poisťovňa obráti mailom (listom na adresu trvalého bydliska – v prípadoch, kde nie sú k dispozícii mailové adresy) priamo na vlastníkov s požiadavkou potvrdenia správnosti údajov o vlastníctve a bankovom spojení. Po tejto výmene informácii sa uskutoční vyplatenie poistného plnenia neodkladne.

Zvolanie schôdze avizuje správa BGD vopred pred dovolenkovým obdobím, oficiálne pozvánky vrátane programu schôdze budú zverejnené na webovej stránke BGD a taktiež budú doručené poštou na adresu vlastníkov v zmysle zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

9.5. 2023

Pre HG Drieňová

Na schôdzi vlastníkov a nájomcov garáží, ktorá sa konala dňa 12.4. 2023 bola na správu BGD vznesená požiadavka, aby sa „Komisia“ pre navrhovanie postupu sanačných prác na objekte HG Dreňová doplnila o ďalších troch členov.

Na zasadnutí delegátov za HG Drieňová a členov „Komisie“ dňa 26.4. 2023 boli za nových členov kooptovaní Mgr. Michal Lietava a Ing. Dalibor Šedivý, ktorí prejavili záujem o prácu v „Komisii“. Tretí navrhovaný člen Ing. Gabriel Galvánek na náš návrh nezareagoval.

Zloženie „Komisie“ a jej doplnenie o dvoch nových členov je v záložke „Dokumenty družstva“.

18.4. 2023

Pre HG Drieňová

Do dokumentov družstva sme pridali zápisnicu zo schôdze vlastníkov  garáží v objekte HG Drieňová, ktorá sa konala dňa 12.4. 2023.

Pre vyplatenie prvej časti poistného plnenia, ktorú očakávame od poisťovne na základe zaslanej správy od vyšetrovateľa, zašlite prosím na mailovú adresu bgd@bgd.sk čísla Vašich účtov v tvare IBAN (vlastníci aj nájomcovia). 

4.4. 2023

Pre HG Drieňová

Do dokumentov družstva sme pridali záverečnú správu od vyšetrovateľa Odboru kriminálnej polície policajného zboru Bratislava II – Uznesenie o ukončení príčin vzniku požiaru v objekte HG Drieňová.

Kompletný vyšetrovací spis bol v dňoch 16.2. 2023 – 24.3. 2023 na Krajskej prokuratúre za účelom dokončenia procesných úkonov.

Správa BGD obdržala uvedený dokument dňa 3.4. 2023 a pri jeho zverejňovaní bolo nevyhnutné prihliadať na dodržanie ustanovení zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čo správa BGD musí rešpektovať.

29.3. 2023

Pre HG Drieňová

Oznámenie o konaní schôdze vlastníkov a nájomcov garáží v HG Drieňová.

Na základe §14a, Zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov oznamujeme vlastníkom a nájomcom garáží HG Drieňová, že správa BGD zvoláva schôdzu, ktorá sa bude konať dňa

12. apríla 2023 (v stredu)

so začiatkom o 16,00 hod. vo Veľkej sále domu kultúry Cultus, Ružinovská č. 28, Bratislava

s nasledovným programom:

 1. Otvorenie schôdze, voľba zapisovateľov, overovateľov zápisnice a skrutátorov
 2. Vyhodnotenie výsledkov písomného hlasovania k otázkam obnovy objektu HG Drieňová
 3. Informácia o zrušení verejných obchodných súťaží k demolačným prácam objektu HG Drieňová
 4. Vyjadrenie k otázkam vlastníkov a nájomcov, ktoré boli predmetom písomnej korešpondencie a v priebehu písomného hlasovania
 5. Stanovisko aukčnej spoločnosti k postupu v prípade odsúhlasenia odpredaja garážového domu v rámci vyhlásenia verejnej aukcie
 6. Závery z rokovaní s potenciálnymi investormi pri obnove garážového domu
 7. Príprava vyúčtovania nákladov za rok 2022 a stanovenie zálohového predpisu na rok 2023
 8. Diskusia, návrh záverov zo schôdze
 9. Záver

Oznámenie o konaní schôdze vlastníkov a nájomcov garáží HG Drieňová bude doručené poštou v najbližších dňoch.

16.3. 2023

Pre HG Drieňová

Zápisnica č. 1/2023 z písomného hlasovania je zverejnená v záložke “Dokumenty družstva”.

13.3. 2023

Pre HG Drieňová

Zápisnica z písomného hlasovania bude zverejnená 16.3. 2023, kedy zápisnicu budú môcť overiť a podpísať obaja overovatelia (pracovná cesta mimo Bratislavy jedného z nich).

Ďakujeme za porozumenie

2.3. 2023

Oznam pre HG Drieňová

V súvislosti s prebiehajúcim písomným hlasovaním vo veci  rozhodnutia o alternatíve sanácie objektu a ďalších krokov nevyhnutných na zabezpečenie obnovy požiarom zničeného objektu si Vám dovoľujeme pripomenúť blížiaci sa termín ukončenia písomného hlasovania.

Tí, ktorí máte záujem zúčastniť sa hlasovania, môžete tak urobiť najneskôr do 6.3. 2023.

1.3. 2023

Oznam pre HG Drieňová

Na základe rokovania predsedu predstavenstva Bratislavského garážového družstva na Odbore kriminálnej polície, Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave II, dňa 28.2. 2023 vo veci ukončenia vyšetrovania príčin vzniku požiarnej udalosti na objekte HG Drieňová 33 sme obdržali stanovisko v tejto veci, ktoré citujeme v plnom znení:

„vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II, odbor kriminálnej polície, Osvetová 4, Bratislava v trestnej veci vedenej pod ČVS: ORP-184/1-VYS-B2-2022 dňa 14.02.2023 podľa § 215 ods. 4 zákona č. 301/2005 Z.z. (Trestný poriadok) s poukázaním na ustanovenia § 215 ods. 1 písm. b) zákona č. 301/2005 Z.z. (Trestný poriadok), vo veci vedenej pre nedbanlivostný prečin Všeobecné ohrozenie podľa § 285 ods. 1, ods. 3 písm. a) zákona č. 300/2005 Z.z. (Trestný zákon), rozhodol o zastavení trestného stíhania, pretože výsledky vyšetrovania dostatočne preukazujú, že skutok, pre ktorý sa viedlo trestné stíhanie nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci.“

17.2. 2023

Oznam pre HG Drieňová

Vzhľadom na prebiehajúce písomné hlasovanie k obnove parkovacieho domu, ktoré je z časového pohľadu v prvej polovici, dostáva správa BGD viacero doplňujúcich otázok a podnetov, na ktoré trpezlivo reagujeme. Napriek tomu sme sa rozhodli spracovať do písomnej podoby najfrekventovanejšie otázky spolu s našimi odpoveďami, ktoré pre uľahčenie rozhodovacieho procesu publikujeme v nasledovnej časti oznamu.

Otázka:

1.) prečo nebudú obnovené uzamykacie parkovacie boxy? Veď to bola veľmi účinná forma zabezpečenia voči nedisciplinovaným motoristom, ktorí teraz budú môcť parkovať bezohľadne cez čiaru a pod.?

Odpoveď:

návrh alternatívy na parkovacie státia (namiesto uzavretých garážových boxov) bol spracovaný architektonickou kanceláriou a rozpočtovou organizáciou bez ovplyvňovania zo strany BGD.

Uzamykateľné garážové boxy neodporúčajú špecialisti projektanti ani bezpečnostní a požiarni technici. Taktiež aj niektoré poisťovne nám odmietli poistiť iné garážové domy v správe BGD po udalosti, ktorá v HG Drieňová nastala. Sprava BGD to plne rešpektuje.

Otázka:

2.) v prípade že nebudeme chcieť garáž, ako bude vyplatené poistné plnenie? Prvá časť pri zahájení výstavby a tá druhá časť kedy?

Odpoveď:

Prvá časť poistného plnenie bude vyplatená vlastníkom a nájomníkom po ukončení vyšetrovania príčin vzniku požiarnej udalosti, ako sme to uviedli v textovej časti písomného hlasovania.  

Druhá časť poistného plnenia je viazaná na ukončenie obnovy parkovacieho domu.

Taktiež sme toto vysvetlili v textovej časti k písomnému hlasovaniu na str.4 v poslednom odstavci.

“Dodávame, že ak členovi družstva, ktorý neprejaví záujem o parkovacie miesto a bude mu vyplatená prvá časť poistného plnenia (znížená o vynaložené náklady ku dňu zahájenia rekonštrukcie, resp. výstavby nového parkovacieho domu) bude ukončené členstvo v družstve a takéto parkovacie miesto bude ponúknuté iným záujemcom za trhovú cenu. Vychádzame z toho, že podmienkou na vyplatenie druhej časti poistného plnenia je ukončenie obnovy parkovacieho domu a tým, že o parkovacie miesto člen družstva neprejavil záujem, druhá časť poistného plnenia sa po jej vyplatení zohľadní v rozpočítaní výšky nákladov použitých na rekonštrukciu, resp. výstavbu nového parkovacieho domu vo vzťahu k ostatným záujemcom o parkovacie miesta.”

Otázka:

3.) budú sa vlastníci garážových boxov, ktorí nemajú záujem o parkovacie miesto podieľať aj na nákladoch súvisiacich:

 1. a) s projektovými prácami?
 2. b) s demoláciou objektu?

Odpoveď:

vlastníci garážových boxov, ktorí nemajú záujem o parkovacie miesto sa budú podieľať na nákladoch súvisiacich s demoláciou objektu. Tieto náklady sa odpočítajú zo zálohy a prvej splátky poistného plnenia od poisťovne Uniqa spolu s ďalšími oprávnenými nákladmi vynaloženými ku dňu kompletnej demolácie objektu, resp. ku dňu začatia jeho rekonštrukcie.

Projektovú dokumentáciu k realizácii obnovy objektu HG Drieňová (podľa odhlasovanej alternatívy) si budú hradiť tí vlastníci garáží, ktorí budú mať záujem o nové/zrekonštruované parkovacie miesto.

Otázka:

4.) je možné rekonštrukciu, resp. výstavbu garážového domu dokončiť do 3 rokov od poistnej udalosti? Umožňuje poisťovňa predĺženie tohto termínu?

Odpoveď:

ako sme uviedli vo výhodách a nevýhodách každej alternatívy, tak termín dokončenia do  troch rokov je reálnejší pri rekonštrukcii objektu aj vzhľadom na proces stavebného konania, ktorý pri novej stavbe môže byť dlhší. V tomto prípade bude potrebné posúdenie vplyvov na životné prostredie tzv. EIA, kde sa žiadosť podáva na MŽP SR a môže len posúdenie trvať od 3 – 12 mesiacov. Správa BGD v tejto súvislosti oslovila poisťovňu Uniqa s otázkou, čo v prípade nedodržania lehoty troch rokov, ak na to budú objektívne príčiny. Zo strany poisťovne nám bolo povedané, že ak bude stavba v procese výstavby a bude zrejmé jej dokončenie, môže poisťovňa odsúhlasiť aj dlhší termín. Z ich písomnej odpovede vyberáme :

“v zmysle Všeobecných poistných podmienok, ktoré boli platné v čase dojednávania poistnej zmluvy platí predpoklad, že poistený zabezpečí, aby sa plnenie v priebehu troch rokov po vzniku poistnej udalosti použilo na účel opravy alebo znovunadobudnutia budovy formou výstavby pri zachovaní rovnakého konštrukčného a stavebného riešenia a účelu jej použitia ako bola pôvodná budova a na pôvodnom mieste poistenia. Ak sa tak stane poistiteľ doplatí poistné plnenie do výšky dojednanej poistnej sumy (novej ceny), t.j. do výšky 5,1mil. EUR.

Nad tento rámec (3 roky) to musí byť schválené nadriadenými v rámci oddelenia likvidácie, preto by bolo vhodné mať v prípade potreby a v danom čase pripravenú žiadosť, v ktorej by bolo aj odôvodnenie ako aj predpoklad ukončenia výstavby. Následne sa k finálnej  žiadosti vyjadria kompetentné oddelenia v UNIQA a rozhodnú kompetentní.”

Otázka:

5.) Aké náklady by mali tvoriť súčasť vynaložených nákladov odpočítateľných od sumy 3661.- EUR pripadajúcej z prvej časti poistného plnenia na jedného vlastníka garážového boxu?

Odpoveď:

stráženie SBS, prenájom oplotenia, zabezpečenie bezpečnosti fasády zo strany od Doprastavu, a.s., statické, geodetické posudky, architektonická štúdia a podklady pre určenie ceny jednotlivých alternatív, služby advokátskej kancelárie. K tomu bude potrebné pripočítať búracie práce, ktoré budú vyčíslené dodatočne vo väzbe na zvolenú alternatívu po ukončení písomného hlasovania. Oprávnené náklady budú vyčíslené vo vyúčtovaní za rok 2022 vrátane zdrojov, z ktorých boli čerpané.

Otázka:

6.) Aký postup je možné zvoliť v súčasnom období v otázke dedičského konania ?

Odpoveď:

V prípade vlastníka aj nájomníka garážového boxu postupovať prostredníctvom notárskeho úradu, nový vlastník sa musí prihlásiť na správe BGD.

Otázka:

7.) Ako sa zmenia vlastnícke práva po úplnej demolácii objektu a aké budú záruky pre vlastníkov v alternatíve výstavby nového parkovacieho domu?

Odpoveď:

Táto otázka je konkretizovaná v nevýhodách alt. B), po dokončení úplnej demolácii objektu zaniknú vlastnícke práva vlastníkov, automaticky sa ukončí platnosť Mandátnej zmluvy, vlastníci naďalej zostávajú členmi BGD s garanciou na pridelenie garážového státia v obnovenom objekte.

U nájomníkov bude možnosť získania parkovacieho státia do osobného vlastníctva s obdobným postupom ako u vlastníkov.

Otázka:

8.) ako bude zabezpečené financovanie obnovy parkovacieho domu, čo v prípade, že sa trhová cena zmení za obdobie výstavby parkovacieho domu? Bude to zohľadnené vo finálnej kalkulácii a poníži sa celková cena?

Odpoveď:

z prvej splátky poistného plnenia sa budú financovať demolačné práce, vypracovanie architektonickej štúdie pre potreby stavebného konania, projektová dokumentácia, inžinierska činnosť a po výbere zhotoviteľa s odsúhlasenou ponúknutou cenou diela, bude táto rozpočítaná na jedno parkovacie miesto a zahájený proces výstavby.

V priebehu výstavby bude navrhnutý platobný kalendár pre vlastníkov a nájomníkov, ktorí o parkovacie miesta prejavili záujem. Po ukončení výstavby a po kolaudácii bude zo strany poisťovne vyplatená druhá časť poistného plnenia, ktorá sa zohľadní v konečnom vyúčtovaní nákladov za objekt.

9.) Otázka:

ako plánujete riešiť otázku elektromobility v parkovacom dome?

Odpoveď:

inštaláciu nabíjacích staníc máme v pláne riešiť pred objektom na pozemku BGD, v prípade výstavby nového parkovacieho domu prerokujeme možnosti zriadenia el. prípojky a rozvodov aj v objekte podľa individuálnych požiadaviek. Tieto otázky budú zohľadnené pri príprave projektovej dokumentácie, vrátane zohľadnenia stanovísk všetkých zainteresovaných orgánov vrátane poisťovne, ktorá takéto riešenie premietne do ceny poistného. Týmto chceme reagovať na trend vývoja motorizmu po roku 2035.

10.) Otázka:

prečo sa dáva hlasovať pred zverejnením konečných záverov Polície a poisťovne?

Odpoveď:

písomné hlasovanie nesúvisí s ukončením vyšetrovania príčin vzniku požiarnej udalosti a nemá žiadnu väzbu na poisťovňu.

Otázka:

11.) aké sú orgány družstva a ich kompetencie?

– Zhromaždenie delegátov (ZD) – najvyšší orgán družstva, delegáti sú volení na 5 rokov kľúčom 1:50, t.j. jeden delegát na 50 členov družstva v objekte HG, ZD má  24 členov

– Predstavenstvo BGD – výkonný orgán družstva, volený delegátmi na obdobie 5 rokov a má 5 členov

– Kontrolná komisia – kontrolný orgán družstva, je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva a má 3 členov.

Kompetencie vyššie uvedených orgánov sú uvedené v Stanovách BGD uverejnených na webe BGD/Dokumenty.

Otázka:

12.) o koľko (približne) je kratšia životnosť stavby vzhľadom na zachovanie troch existujúcich modulov (variant A: čiastočná demolácia a nadväzná rekonštrukcia objektu) oproti výstavbe nového parkovacieho domu ?

Odpoveď:

kratšia životnosť stavby sa viaže na tri zachovávané moduly, ktoré by zostali (postavené v roku 1976). Životnosť stavieb sa ťažko odhaduje, závisí to od starostlivosti a pravidelnej údržby. Tým, že v statickom posudku sa pri rekonštrukcii uvažuje so spevňovaním jestvujúcich oceľových stĺpov, resp. nanesením ochranných protipožiarnych náterov, miera životnosti sa predĺži, avšak už nemôže byť rovnaká ako pri novostavbe.

13.) Otázka:

čo v prípade, ak sa cena parkovacieho miesta extrémne navýši kvôli spomínanej inflácii, vedľajším rozpočtovým nákladom alebo nevyplatením druhej časti poistného plnenia? Budem sa môcť vzdať svojho parkovacieho miesta dodatočne?

Odpoveď:

predpokladáme, že o parkovacie miesta bude záujem aj zo strany obyvateľov bývajúcich v blízkom okolí, prípadne iných fyzických, alebo právnických osôb, ktorým budete môcť svoje majetkové práva previesť.

14.) Otázka:

zdôrazňujete, že rozpočet oboch alternatív je len orientačný, ako máme vedieť koľko budeme musieť zaplatiť za parkovacie miesto a či je finálna suma pre nás prijateľná?

Odpoveď:

presná suma za jedno parkovacie miesto bude vyplývať z projektovej dokumentácie, rozpočtu a vysúťaženej ponuky od zhotoviteľa na obnovu parkovacieho domu podľa zvolenej alternatívy z písomného hlasovania. Cenové kalkulácie uvedené v prílohách č.1 a č. 2 boli spracované rozpočtovou obchodnou spoločnosťou ako orientačné.

15.) Otázka

bolo už ukončene vyšetrovanie? ak nie, kedy sa vyšetrovanie plánuje ukončiť?

Odpoveď: 

Vyšetrovanie príčin vzniku požiarnej udalosti nie je ukončené, správa BGD je permanentne v kontakte s Odborom kriminálnej polície PZ. Podľa posledných informácií má byť vyšetrovanie ukončené do konca februára 2023. Správa BGD vyvinie maximálne úsilie o vyžiadanie záverov z vyšetrovacieho spisu, ktoré nadväzne so súhlasom vyšetrovateľa chceme publikovať na našej webovej stránke.  

10.2. 2023

Oznam pre HG Drieňová

V dňoch 2.- 3.2. 2023 správa BGD zasielala poštou vlastníkom a nájomníkom garáži v HG Drieňová podklady k písomnému hlasovaniu týkajúce sa obnovy garážového domu.

V prípade, ak ste do dnešného dňa neobdržali obálku s podkladmi pre písomné hlasovanie, kontaktujte nás prosím telefonicky na t.č. 02/43334175 alebo mailom na bgd@bgd.sk

Záverom dodávame, že pri overovaní podpisov pred overovateľmi nie je časový priestor na objasňovanie jednotlivých tém uvedených na hlasovacom lístku a preto, ak máte doplňujúce otázky k písomnému hlasovaniu, zavolajte nám prosím na vyššie uvedené telefónne číslo, alebo pošlite mail za účelom dohodnutia si stretnutia počas stránkových hodín, resp. konzultácie v danej veci.  

Ďakujeme za porozumenie.

2.2. 2023

Oznam

Pre všetky objekty  v správe BGD (mimo HG Drieňová)

Poisťovňa Uniqa, a.s. ku dňu 31.12. 2022 pre správu BGD vypovedala uzatvorenú zmluvu o poistení všetkých objektov. Dôvodom bola skutočnosť, že zmluva, ktorá bola uzatvorená v r. 2019  s účinnosťou od 1.1. 2020 nezohľadňovala súčasné podmienky extrémneho nárastu cien stavebných materiálov, elektrickej energie, pohonných hmôt a v neposlednom rade aj cenu práce.

Na základe rokovania s poisťovňou UNIQA boli v dňoch 12. – 13.10. 2022 za účasti špecialistu – krízového manažéra z tejto poisťovne a pracovníkov BGD vykonané obhliadky všetkých objektov HG v správe BGD za účelom stanovenia poistnej hodnoty nehnuteľností a vypracovania nových poistných zmlúv s aktuálnymi podmienkami poistenia.

V nadväznosti na vyššie uvedené správa BGD uskutočnila v mesiaci december prieskum u viacerých poisťovní pôsobiacich na slovenskom trhu (Uniqa, Allianz, Kooperativa, Wüstenrot, Generali). Ponuky predložili všetky oslovené poisťovne vrátane poisťovne Uniqa, ktorá však do podmienok poistenia zapracovala klauzulu „ V prípade vzniku škodovej/poistnej udalosti z poistených nebezpečí v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z odsúhlaseného prevádzkového a požiarneho poriadku v jednotlivých miestach poistenia zo strany poistníka alebo poistených, poistiteľ neposkytne poistné plnenie.“ Toto ustanovenie bolo pre BGD neprijateľné a z uvedeného dôvodu sme začali konzultácie s ostatnými poisťovňami, ktoré ponuky predložili s cieľom dohodnúť optimálne podmienky poistenia vyplývajúce zo súčasnej situácie.

Porovnaním predložených ponúk a po ich vyhodnotení sme dospeli k záveru, že komplexnú ponuku s prijateľnými podmienkami predložila poisťovňa Allianz.

Z nových poisťovacích podmienok vyplynula nevyhnutnosť poistenia objektov na vyššiu poistnú sumu, čo sa premietne v položke poistné do zálohového predpisu na rok 2023.

Prehľadná tabuľka:

Objekt

Poistná suma   

(EUR s DPH)

úhrada za objekt (EUR/rok)

na 1 garáž (EUR/rok)

HG Stodolová 5 – BA (278)

5 031 000,00

3 514,16

12,64

HG Ondavská 2 – BA (164)

2 894 760,00

2 027,89

12,37

HG Macharova 7 – BA (128)

3 003 120,00

2 103,46

16,43

HG Lotyšská 3/A – BA (129)

2 730 672,00

1 914,53

14,84

HG Korytnická + *obchody 3/A – BA (128 + 10 = 138)

3 057 042,00

2 141,25

15,52

RG – Rajčianska 1 – BA (18)

229 878,00

163,74

9,10

RG Rajčianska 2 – BA (33)

425 700,00

289,70

8,78

RG Bebravská 14 – BA (29)

404 028,00

277,10

9,56

RG Toryská 10 – BA (16)

232 200,00

163,74

10,23

 

18 008 400,00

12 595,57

 

Upozorňujeme, že aj poisťovňa Allianz, s ktorou správa BGD uzatvorila na r. 2023 zmluvu o poistení objektov HG zapracovala do podmienok poistenia nasledovné ustanovenie:

Pre nebezpečenstvo poškodenia veci požiarom, úderom blesku a výbuchom

sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie až do výšky dohodnutej poistnej sumy (resp. limitu plnenia), ak budú v čase vzniku škody poisteným/poistníkom dodržané bezpečnostné predpisy vyplývajúce zo zákona o požiarnej ochrane, technických predpisov a súvisiacich noriem Slovenskej republiky (napr. práca s otvoreným ohňom, pravidlá pre zábranné systémy a pod.). V prípade nedodržania týchto predpisov si poisťovateľ vyhradzuje právo poistné plnenie primerane znížiť.

Aj s prihliadnutím na vyššie uvedené, dôrazne upozorňujeme všetkých vlastníkov a nájomníkov garáží na prísne dodržiavanie platného prevádzkového a požiarneho poriadku a z nich vyplývajúcich povinností. V prípade vzniku poistnej udalosti porušením uvedených predpisov môže byť vlastník/nájomník garáže braný na trestno-právnu zodpovednosť s požiadavkou úhrady vzniknutej škody.

30.1. 2023

Oznam

k písomnému hlasovaniu vlastníkov HG Drieňová vo veci rozhodnutia o alternatíve sanácie objektu a ďalších krokov nevyhnutných na zabezpečenie obnovy požiarom zničeného objektu HG Drieňová z technického aj finančného hľadiska v zmysle §14a zák. č. 182/1993 Z.z..

Termín hlasovania: od 6.2. 2023 – 6.3. 2023

Miesto hlasovania: budova Doprastavu, a.s., Drieňová ul. č. 31, 821 01 Bratislava, zasadacia miestnosť „C“ (prízemie). K overeniu podpisov si prosím prineste občiansky preukaz.

resp. možnosť overiť  podpisy u notára / na matrike a zaslať poštou na adresu: Bratislavské garážové družstvo, Drieňová 33, 821 01 Bratislava, resp. odovzdať osobne pracovníkom správy BGD.

Témy/otázky hlasovania:

Téma č. 1)

A) Mám záujem o parkovacie miesto a budem sa podieľať na súvisiacich nákladoch pri obnove garážového domu

B) Nemám záujem o parkovacie miesto a vzdávam sa členstva a podielu v družstve a žiadam vyplatiť čiastku prislúchajúcu z prvej časti poistného plnenia na jedného vlastníka / nájomníka garáže (po odrátaní vynaložených nákladov ku dňu zahájenia rekonštrukcie, resp. výstavby nového parkovacieho domu)                                                                                                                    

Téma č. 2)

Súhlasím s obnovou požiarom zničeného parkovacieho domu na Drieňovej ul. č. 33 v Bratislave a z nižšie uvedených alternatív si vyberám:

Hlasujú len tí, ktorí sa rozhodli pre alternatívu A) z Témy č. 1

A) som za čiastočnú demoláciu a rekonštrukciu stávajúceho objektu

B) som za úplnú demoláciu a výstavbu nového parkovacieho domu

Téma č. 3)

Poverujem správu BGD (predstavenstvo BGD) konať vo veciach odstránenia havárie a obnovy parkovacieho domu HG Drieňová s tým, že na odstránenie havárie, ktorá ohrozuje bezpečnosť prevádzky objektu HG, ako aj na všetky úkony a činnosti potrebné k zabezpečeniu sanačných, projektových, realizačných a iných prác nevyhnutných pre rekonštrukciu alebo výstavbu nového parkovacieho domu, nie je pre čerpanie prostriedkov z fondu údržby a opráv stanovený finančný limit. Vynakladanie prostriedkov v danej veci však bude podliehať kontrole delegátov za HG Drieňová, zástupcu vlastníkov a členov Komisie pre navrhovanie postupu sanačných práv na objekte HG Drieňová, rekonštrukciu alebo výstavbu nového parkovacieho domu (ďalej len „Komisia“)

Súhlasím

Nesúhlasím

Téma č. 4)

Súhlasím s tým, že prvá časť poistného plnenia zo strany poisťovne Uniqa zostane viazaná na novo zriadenom investičnom účte správy BGD s cieľom financovania obnovy garážového domu na Drieňovej ul. č. 33.

Pozn.: toto rozhodnutie sa nevzťahuje na tých vlastníkov / nájomníkov, ktorí neprejavia záujem o parkovacie miesto

Súhlasím

Nesúhlasím

Téma č. 5)

V budúcom období pri riešení majetkovo-právnych náležitostí počas obnovy parkovacieho domu bude záujmy členov družstva zastupovať advokátska kancelária v rozsahu kompetencií určených Delegátmi za HG Drieňová a „Komisiou“.

Súhlasím

Nesúhlasím

Materiály budú expedované poštou ku dňu začatia písomného hlasovania.

11.1. 2023

Oznam pre HG Drieňová.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na rok 2023 zálohové platby  v súvislosti s objektom HG Drieňová zostávajú na rovnakej úrovni ako za predchádzajúci rok, to znamená vlastníci garáží 25,- EUR/štvrťrok a nájomníci garáží 28,- EUR/štvrťrok. Prosíme uvedenú výšku zálohových platieb uhrádzať najneskôr v priebehu posledného mesiaca štvrťroka na nasledujúci štvrťrok.

Uvedený zálohový predpis sa bude realizovať do ukončenia demolácie objektu na základe výsledku písomného hlasovania. Po demolácii objektu budú nastavené iné kritériá platby, ktoré vyplynú z investičnej činnosti a procesu výstavby.

Pokiaľ ide o daň z nehnuteľnosti (priamy vzťah vlastníkov a správcu dane – Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy), správa BGD oslovila príslušný útvar Magistrátu v tejto veci.

Z odpovede Magistrátu hl. mesta uvádzame nasledovné:

Nakoľko stavba k 1.1. 2023 nebola odstránená a zostala zapísaná v katastri nehnuteľností, tak sa zdaňuje ako stavba, resp. podiel na stavbe.

Sadzba dane v Bratislave – KÚ Ružinov za stavby hromadných garáží je 1,60 EUR/m2 zastavanej plochy + príplatok k sadzbe 0,33 EUR za každé ďalšie podzemné, alebo nadzemné podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia. Stavby nevyužívané, alebo stavby, v ktorých prebieha rekonštrukcia sa zdaňujú ako ostatné stavby – podľa §10 odst. 1, písm. i) Zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach.

Podľa §17, ods. 3, písm. c) Zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach správca dane môže všeobecne záväzným nariadením (VZN) ustanoviť zníženie, alebo oslobodiť od dane zo stavieb tie stavby, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery, alebo umiestnenia na podkopanom pozemku. VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 13/19 o dani z nehnuteľnosti takéto ustanovenie neobsahuje.

                Vzhľadom na uvedené stanovisko Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy je nevyhnutné, aby vlastníci garáží počkali na výmer k platbe dane z nehnuteľnosti, ktorý je správcom dane obvykle doručovaný v mesiaci máj priamo vlastníkom.

21.12. 2022

Oznam pre HG Drieňová.

Dňa 19.12. 2022 sa uskutočnilo zasadanie „Komisie“ a delegátov za HG Drieňová k avizovaným bodom, ktoré boli:

 1. Vyhodnotenie podkladov Verejnej obchodnej súťaže (VOS) o demolácii objektu HG Drieňová
 2. Prerokovanie komplexného materiálu určeného na písomné hlasovanie k obnove požiarom zničeného objektu,

K bodu 1) uvádzame, že zástupca advokátskej kancelárie SHM People Management, s.r.o. podrobne uviedol a vysvetlil výsledky vyhodnotenia cenových ponúk, t. zn. pre alternatívu čiastočnej demolácie a taktiež pre alternatívu úplnej demolácie objektu. Kritéria boli posudzované k termínu uzatvorenia VOS k 15.11. 2022 do 12,00 hod.. Súčasne bola prezentovaná písomná komunikácia medzi advokátskou kanceláriou a uchádzačmi o VOS v čase od 16.11. 2022 do 5.12. 2022 v súvislosti s vysvetlením, kde sa v rámci predložených podkladov nachádzajú údaje, ktoré boli kvalifikované zo strany advokátskej kancelárie ako nepostačujúce, resp. nejasné, alebo chýbajúce. Na uvedenú písomnú výzvu dvaja uchádzači nereagovali, ostatní uchádzači predložili písomné stanovisko.

Na rokovanie dňa 19.12. 2022 pripravila správa BGD z vlastnej iniciatívy prehľad o základných údajoch a činností prvých štyroch potenciálnych uchádzačov o demolačné práce, konkrétne parametre – obrat, hospodársky výsledok, referencie, dlh voči poisťovniam a daňovému úradu a celkovú charakteristiku firiem. Údaje boli pripravené za účelom širšieho a komplexnejšieho pohľadu na jednotlivých uchádzačov v procese rozhodovania.

Po dlhšej vecnej diskusii k tomuto bodu prítomní členovia Komisie a delegáti za HG Drieňová zobrali predloženú informáciu na vedomie, vyžiadali si čas na ďalšiu analýzu ponúk s tým, že záver bude prijatý na ďalšom zasadnutí v mesiaci Január 2023 avšak Zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom bude možné uzatvoriť až po písomnom hlasovaní.

K bodu 2) uvádzame, že prítomní členovia boli vyzvaní na vyjadrenie konkrétnych názorov, pripomienok a zmien k textovej časti a taktiež k hlasovacej listine. Po prekonzultovaní, vysvetlení a odsúhlasení pripomienok a pozmeňujúcich návrhov boli tieto myšlienky operatívne zapracované do predloženého návrhu.

V ďalšej časti rokovania sa prítomní oboznámili s návrhom technického, ekonomického  a finančného porovnania jednotlivých alternatív obnovy parkovacieho domu (čiastočná demolácia a rekonštrukcia objektu, alebo úplná demolácia a výstavba nového parkovacieho domu).

Každá alternatíva bola podrobne rozdiskutovaná, boli vyjadrené názory prítomných na upresnenie niektorých kapitol elaborátu a vyžiadanie ďalších podkladov pre objektívnejšie porovnanie jednotlivých finančných prepočtov.

Aj tento komplexný materiál bude opäť posúdený na ďalšom zasadnutí v mesiaci Január 2023 pred expedíciou na písomné hlasovanie.

Jeden z delegátov za HG Drieňová sa zasadnutia nezúčastnil, dňa 20.12. 2022 poslal písomné pripomienky pomerne širokého rozsahu, ktoré budú taktiež predmetom rokovania na ďalšom zasadnutí.

Na rokovaní bola vyslovená požiadavka, aby minoritný vlastník objektu HG Drieňová – Aspire Holding, s.r.o. definitívne zaujal stanovisko k preferovanej alternatíve obnovy parkovacieho domu na základe rokovania so správou BGD.

Súčasne bola vyslovená požiadavka, aby správa BGD zverejňovala na svojej webovej stránke priebežnú štatistiku hlasujúcich v písomnom hlasovaní, resp. postupnú aktualizáciu priebehu hlasovania až po samotné ukončenie písomného hlasovania.

13.12. 2022

Oznam pre HG Drieňová

Nadväzujeme na náš posledný oznam na webovej stránke a chceli by sme Vás informovať o ďalšom postupe obnovy objektu HG Drieňová.

                Koncom októbra sme od projekčno-inžinierskej kancelárie INFOSPROJEKT, s.r.o. obdržali potrebné podklady k možnej rekonštrukcii požiarom zničenej budovy, ako jednej z alternatív riešenia obnovy objektu vrátane cenovej analýzy nákladov stavby. Tento materiál bude dôležitou súčasťou pre písomné hlasovanie o začatí prác na objekte.

                Dňom 15.11. 2022 bola ukončená Verejná obchodná súťaž na demoláciu (čiastočnú alebo úplnú) objektu HG Drieňová. V ten istý deň sa uskutočnilo zasadanie „Komisie“ a delegátov za HG Drieňová, na ktorom bolo otváranie obálok uchádzačov o búracie práce.

                Do súťaže sa prihlásilo deväť odborných firiem. Advokátska kancelária SHM People Management, s.r.o. si po zasadaní prevzala všetky ponuky za účelom ich komplexného vyhodnotenia z pohľadu vecného i formálneho. Bolo konštatované, že všetci uchádzači museli byť oslovení na doplnenie, resp. objasnenie ponúk, čo si vyžiadalo určitý časový priestor. Ponuky boli doplnené o stanoviská uchádzačov a súčasne advokátska kancelária konštatovala, že všetci uchádzači splnili podmienky súťaže.

                Dňa 13.12. 2022 odovzdala advokátska kancelária všetky podklady k VOS vrátane vyhodnotenia ponúk podľa stanovených kritérií pre správu BGD. Členovia „Komisie“ a delegáti za HG Drieňová boli pozvaní k možnosti preštudovania všetkých materiálov v 50. týždni.

                Na deň 19.12. 2022 je zvolané zasadnutie Komisie a delegátov za HG Drieňová, kde sa bude rokovať o výbere úspešného uchádzača na demolačné práce objektu, ktorého ponuka je optimálna, resp. najvýhodnejšia pre vlastníkov a nájomníkov HG Drieňová.

                Správa BGD súčasne pripravila komplexné podklady pre písomné hlasovanie o alternatívach obnovy objektu HG Drieňová. Materiál poukazuje na možnosť čiastočnej demolácie objektu s nadväznou rekonštrukciou za stanovených technických podmienok, alebo v druhej alternatíve na úplnú demoláciu objektu a výstavbu nového parkovacieho domu. Súčasťou analýzy sú spracované výhody, resp. nevýhody navrhovaných alternatív a prílohy s konkrétnymi číselnými údajmi o finančných nákladoch a výnosoch. Aj tento materiál bude predmetom rokovania na zasadnutí Komisie dňa 19.12. 2022, kde bude možnosť vyjadrenia pripomienok o pozmeňujúcich návrhoch pred expedíciou na hlasovanie. Písomné hlasovanie sa uskutoční v priebehu mesiaca január 2023.

                Mnohí z Vás kontaktujete správu BGD s otázkami ohľadom poistného plnenia a vyšetrovania príčin vzniku požiaru na objekte. Plnenie poistnej sumy (prvá časť) zo strany poisťovne Uniqa je viazané na ukončenie výsledkov vyšetrovania na objekte HG Drieňová, ktoré nie je doteraz uzatvorené. Na základe písomnej komunikácie s vyšetrovateľom Odboru kriminálnej polície PZ nám bolo oznámené, že v súčasnosti procesná situácia nedovoľuje informovať verejnosť v celom rozsahu.

                O záveroch rokovania Komisie a taktiež ďalších aktuálnych veciach Vás budeme priebežne informovať.  

12.12. 2022

O Z N A M    –   pre HG Lotyšská

V dňoch 9.11. – 7.12. 2022 sa uskutočnilo písomné hlasovanie v objekte HG Lotyšská, ktorého predmetom boli dve otázky:

 1. Hlasovanie o úprave poplatku do fondu prevádzky údržby a opráv zo sumy 42,- EUR/garáž/rok na sumu 62,- EUR/garáž/rok
 2. Hlasovanie o odmene pre zástupcu vlastníkov vo výške 400,- EUR/rok brutto.

Overovatelia zápisnice zvolení na schôdzi vlastníkov HG Lotyšská dňa 18.10. 2022 JUDr. Anna Lattová  a Ing. František Jánoš svojimi podpismi potvrdili dňa 8.12. 2022 nasledovný výsledok písomného hlasovania:

 1. Hlasovanie o úprave poplatku do fondu prevádzky údržby a opráv (ďalej len FPÚaO“) zo sumy 42€/garáž/rok/ na sumu 62€/garáž/rok s účinnosťou od 1.1.2023 podľa Zákona č. 182/1993 Z.z. § 14b, ods. 1, písm. i.

Celkový počet vlastníkov                                          129

     Nadpolovičná väčšina je 65 vlastníkov

 • vyjadrenie súhlasu                                       51         
 • vyjadrenie nesúhlasu                                     2         
 • nehlasovalo                                                   76          

NA ZÁKLADE VÝSLEDKOV PÍSOMNÉHO HLASOVANIA ÚPRAVA POPLATKU DO FPÚaO S ÚČINNOSŤOU OD 1.1. 2023 NEBOLA SCHVÁLENÁ

 1. Hlasovanie o odmene pre zástupcu vlastníkov vo výške 400,- €/rok/brutto podľa Zákona č. 182/1993 Z.z. § 14b, ods. 1, písm. h.

 Celkový počet vlastníkov                                                129

Nadpolovičná väčšina je 65 vlastníkov

 • vyjadrenie súhlasu                                          48         
 • vyjadrenie nesúhlasu                                        5          
 • nehlasovalo                                                      76          

NA ZÁKLADE VÝSLEDKOV PÍSOMNÉHO HLASOVANIA ODMENA PRE ZÁSTUPCU VLASTNÍKOV VO VÝŠKE 400/rok/brutto PRE HG LOTYŠSKÁ  S ÚČINNOSŤOU OD 1.1.2023 NEBOLA SCHVÁLENÁ

Závery:

 1. Na základe výsledkov písomného hlasovania k bodu č. 1 vychádzajúc z reálneho finančného stavu na fonde prevádzky údržby a opráv v roku 2023 bude možné realizovať práce len do výšky finančného limitu na tomto fonde. Ostatné práce väčšieho rozsahu zahrnuté v pláne údržby a opráv na rok 2023 nebude možné realizovať s výnimkou havarijných stavov.
 2. Na základe rokovania so zástupcom vlastníkov HG Lotyšská p. Antonom Werberom dňa 12.12. 2022 menovaný je ochotný vykonávať túto pozíciu aj bez nárokov na finančnú odmenu v roku 2023.

Zápisnica z písomného hlasovania vlastníkov HG Lotyšská bola dňom 13.12. 2022  publikovaná v súlade s §14a, odst. 6, Zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v aktuálnom znení aj na oznamovacej tabuli objektu za účelom všeobecnej informovanosti vlastníkov.

19.10. 2022

Pre všetky objekty HG (mimo objektu HG Drieňová).

Na základe písomnej výzvy poisťovne Uniqa k téme prehodnotenia podmienok poistenia všetkých objektov v správe BGD, ktoré súvisia s aktuálnym nárastom cien stavebných materiálov, energií, pohonných hmôt a prác, sme začali rokovania s poisťovňou k príprave nových poistných zmlúv.

Táto úloha vyplynula aj z uznesenia kontrolnej komisie BGD zo Zhromaždenia delegátov zo dňa 17.5. 2022.

Správa BGD pripravila pre poisťovňu požadovanú písomnú dokumentáciu za všetky objekty. V dňoch 12. – 13. 10. 2022 za účasti krízového manažéra poisťovne Uniqa uskutočnila sa za našej prítomnosti obhliadka všetkých objektov za účelom zistenia skutočného technického a protipožiarneho stavu objektov, čo bude slúžiť ako podklad na prípravu novej poistnej zmluvy za objekty od 1.1. 2023. V súčasnom období poisťovňa Uniqa spracováva podklady našich objektov k stanoveniu ich objektívnej a reálnej hodnoty, ktorá bude zohľadňovať nové poistné podmienky pri súčasných zmenách v oblasti poisťovania majetku.

Výška nového poistenia pre jednotlivé objekty HG bude premietnutá do zálohových platieb za užívanie garáže a služby s tým spojené od roku 2023.

13.10. 2022

Vážení vlastníci a nájomníci garáží v HG Drieňová,

Dňom 13.10. 2022 boli na našej webovej stránke zverejnené dokumenty na verejnú obchodnú súťaž a zmluva o dielo vrátane príloh v samostatnej časti „Obchodná verejná súťaž“ za účelom otvorenej informovanosti vlastníkov a nájomníkov o podmienkach súťaže demolačných prác (úplná/čiastočná)  na objekte HG Drieňová.

Doklady budú zverejnené aj v Obchodnom vestníku. Príprava týchto dokladov bola zabezpečovaná dôsledne v súčinnosti s advokátskou kanceláriou pri zohľadnení všetkých technických, organizačných a bezpečnostných postupov pri demontáži objektu. Doklady boli pripomienkované zo strany členov Komisie, ako aj správy BGD.

Obidva dokumenty sú komplexné a určené pre transparentný výber kompetentných firiem.

Už v predchádzajúcich mesiacoch sme na správe BGD zaevidovali sedem konkrétnych uchádzačov na búracie práce, je možné predpokladať, že Komisia bude mať možnosť výberu z viac ako desať uchádzačov.

Všetci uchádzači o demolačné práce budú mať možnosť obhliadky objektu HG Drieňová a preštudovania pôvodnej projektovej dokumentácie, v prípade potreby budeme k dispozícii aj za účelom ďalších konzultácií.

Termín na predloženie ponúk do Verejnej obchodnej súťaže je stanovený na deň 15.11. 2022 do 12,00 hod.. Nadväzne v ten istý deň, to znamená 15.11. 2022 o 17,00 hod. sa uskutoční otváranie obálok s ponukami za prítomnosti členov Komisie.

Advokátska kancelária posúdi kompletnosť ponúk z hľadiska splnenia stanovených kritérií a pripraví závery pre Komisiu.

Komisia preštuduje ponuky z vecného hľadiska so zameraním na technickú, organizačnú a ekonomickú stránku všetkých stanovených kritérií súťaže. Komisia súčasne z ponúk vyberie najvýhodnejšiu ponuku na demoláciu objektu a odporučí pre správu BGD pripraviť na podpis Zmluvu o dielo, ktorej bude predchádzať písomné hlasovanie.

Súbežne s časovým limitom určeným na predloženie ponúk na demoláciu objektu a ich vyhodnocovanie, pripraví správa BGD komplexné podklady na písomné hlasovanie vlastníkov a nájomníkov o alternatíve úplného zbúrania objektu a výstavby nového moderného parkovacieho domu, alebo čiastočnej demolácie objektu a zabezpečenie rekonštrukcie objektu. Uvedené podklady budú obsahovať konkrétne číselné údaje pre jednotlivé etapy prác v obidvoch alternatívach, výsledkom tejto analýzy bude údaj o predpokladanej cene parkovacieho miesta na jednu osobu, na základe čoho sa členovia BGD budú môcť rozhodnúť o tom, ktorá alternatíva sa bude realizovať. Písomné hlasovanie pripraví správa BGD k termínu 1.12. 2022.

O všetkých etapách prípravných prác, jednotlivých krokoch a záveroch Komisie Vás budeme priebežne informovať na našej webovej stránke.

29.9. 2022

Vážení vlastníci a nájomníci garáží v HG Drieňová,

radi by sme Vás informovali o postupe prác a konkrétnych krokoch, ktoré správa BGD v súčasnom období rieši a taktiež o pripravovaných úlohách vo vzťahu k objektu HG Drieňová.

 • Správa BGD v spolupráci s advokátskou kanceláriou pripravila podmienky pre vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže, vrátane Zmluvy o dielo za účelom získania komplexných informácií pre etapu búracích prác objektu HG Drieňová, ako dôležitej súčasti pre písomné hlasovanie vlastníkov. Obidva dokumenty boli prerokované na zasadnutí „Komisie“ dňa 20.9. 2022 a po pripomienkovaní zo strany členov Komisie sú už vo finálnej podobe. Cieľom Obchodnej verejnej súťaže je osloviť čo najviac odborných a kompetentných firiem pre proces transparentného výberu uchádzačov o uvedené práce.
 • Uchádzači o predmetné dielo po fyzickej obhliadke objektu, preštudovaní projektovej dokumentácie a ďalších konzultáciách predložia svoje cenové ponuky do súťaže v termíne do 10.11. 2022.
 • Nadväzne v krátkom čase sa uskutoční „otváranie obálok“ s konkrétnymi ponukami uchádzačov, všetky ponuky z pohľadu vecného a formálneho posúdi advokátska kancelária a následne vymenovaná Komisia. Z predložených ponúk Komisia odporučí firmu s najlepšími podmienkami pre realizáciu búracích prác na objekte HG Drieňová. Tento údaj bude jedným z podkladov pre písomné hlasovanie vlastníkov, ktorí rozhodnú buď o alternatíve kompletného zbúrania objektu, alebo o rekonštrukcii objektu.
 • Písomné hlasovanie bude obsahovať všetky potrebné číselné údaje, vrátane textovej časti k rozhodnutiu vlastníkov v súvislosti s kompletnými búracími prácami a výstavbou moderného parkovacieho domu a taktiež v súvislosti s čiastočným búraním a realizáciou alternatívy rekonštrukcie objektu. Výsledný číselný údaj v analýze nákladov bude vyjadrovať finančný náklad na jedného člena BGD pre tú ktorú alternatívu. Vlastníci na základe uvedených podkladov v zmysle Zák. č. 182/93 Z.z. rozhodnú, ktorá alternatíva sa bude realizovať. 

Ak sa s prihliadnutím na finančné podmienky nestotožnia ani s jednou      z uvedených alternatív, označia možnosť nemám záujem o parkovacie miesto.

 • Na všetky tieto práce správa BGD má pripravený časový harmonogram s termínmi, ktoré budú súčasťou jednotlivých dokumentov.
 • Z výsledkov písomného hlasovania vyplynie pre správu BGD povinnosť uzatvoriť Zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom na búracie práce a začať ich realizovať podľa dohodnutého harmonogramu vyplývajúceho zo Zmluvy o dielo.

Vlastníci a nájomníci sa budú môcť oboznámiť s obidvomi dokumentami, t.j. s Obchodnou verejnou súťažou, Zmluvou o dielo vrátane všetkých príloh po ich zverejnení na našej webovej stránke, čo predpokladáme dňom 7.10. 2022.

17.8. 2022

Do dokumentov družstva bol pridaný zápis zo stretnutia s delegátmi za HG Drieňová, ktoré sa konalo dňa 16.8. 2022. 

15.7. 2022

Vážení vlastníci a nájomníci garáží v HG Drieňová,

radi by sme Vás informovali o postupe prác a konkrétnych krokoch, ktoré správa BGD v súčasnom období rieši a taktiež o úlohách, v krátkom časovom horizonte vo vzťahu k objektu HG Drieňová.

 • Po viacerých rokovaniach s poisťovňou Uniqa sme dospeli k pozitívnemu záveru, že výnos z predaja oceľovej konštrukcie a ďalšieho šrotového materiálu, ktorý vznikne pri sanačných prácach budovy, nebude odrátaný z celkovej výšky poistného plnenia v nadväznosti na výsledky vyšetrovania príčin vzniku požiaru,
 • Geodet ukončil svoju prácu v objekte a po dohode so statikom pre oceľové konštrukcie spracoval technický stav základných nosníkov objektu v určených bodoch (cieľom bolo posúdenie stability nosníkov a objektu ako celku po devastačnom požiari),
 • Nezávislý statik pre oceľové konštrukcie v týchto dňoch posudzuje výsledky geodeta, projekt objektu a súvisiace technické parametre s cieľom spracovať posudok, či objekt po požiari po čiastočnej sanácii je v takom stave, že by sa mohlo prikročiť k prípadnej rekonštrukcii objektu; táto požiadavka vyplynula z názoru časti vlastníkov, tým pádom budú k dispozícii dva nezávislé statické posudky, statik dal prísľub, že ho spracuje a odovzdá do 31.7. 2022,
 • Na základe dvoch nezávislých statických posudkov správa BGD pripraví pre vlastníkov garáží písomné hlasovanie, v ktorom vlastníci rozhodnú o alternatíve sanácie budovy (úplná sanácia pre prípravu nového parkovacieho domu, alebo čiastočná sanácia smerujúca k rekonštrukcii objektu),
 • Správa BGD v súlade s uznesením zo Zhromaždenia delegátov zabezpečila spracovanie prvej alternatívy urbanisticko-architektonickej štúdie výstavby nového parkovacieho domu pri zohľadnení perspektívnych potrieb parkovania s prihliadnutím na možnosti súčasnej doby, súbežne s písomným hlasovaním oboznámime vlastníkov a nájomníkov s architektonickým riešením, modelom financovania, a spôsobom výstavby,
 • Za účelom možnosti poskytnutia úveru pre BGD na výstavbu nového parkovacieho domu (alebo realizácie rekonštrukcie objektu) sa uskutočnili rokovania so zástupcami Tatra banky, o výsledkoch bude správa BGD informovať delegátov za HG Drieňová vrátane prijatých záverov k tejto téme
 • Správa BGD pripravila „Štatút“ komisie pre navrhovanie postupu sanačných prác na objekte HG Drieňová, rekonštrukciu alebo výstavbu nového parkovacieho domu; súčasťou „Štatútu“ je návrh na zloženie komisie, ktorá bude určovať kritériá, posudzovať a vyhodnocovať predložené ponuky materiálov a služieb a poverovať BGD výkonom a realizáciou konkrétnych prác v jednotlivých etapách sanácie a výstavby; komisia bude mať sedem členov a dvoch náhradníkov, okrem vlastníkov garáží je v komisii zastúpený právnik, jeden člen predstavenstva a zástupca spolumajiteľa objektu HG Drieňová; k uvedeným dokumentom sa uskutočnilo zasadnutie delegátov HG Drieňová dňa 30.6. 2022, na ktorom boli dokumenty prerokované a pripomienkované, ďalšie zasadnutie pre schválenie dokumentov zvolané na 14.7. 2022 bolo zrušené (čerpanie dovoleniek zo strany delegátov HG Drieňová a PN a z tohto titulu by nebolo zasadnutie uznášania schopné), plánované zasadnutie je na 32. týždeň;

po schválení dokumentov bude správa BGD vrátane zápisnice zo zasadnutia tieto informácie publikovať na WEB stránke, ako aj každé ďalšie zasadanie za účelom všeobecnej a otvorenej informovanosti vlastníkov a nájomníkov garáží BGD,

 • Nezávislý znalec z firmy PBS-PROFI, Košice v oblasti protipožiarnej prevencie a ochrany pred vznikom požiaru na základe poskytnutých dokladov zo strany BGD spracoval a odovzdal svoju správu pre vyšetrovateľa Odboru kriminálnej polície PZ;

správa neobsahuje negatívne poznatky, ktoré by mohli mať vplyv na plnenie poistnej udalosti zo strany poisťovne a ktoré by zásadne poukázali na príčiny vzniku požiaru,

 • Dňa 7.7. 2022 sa predseda predstavenstva BGD stretol tretíkrát s vyšetrovateľom kriminálnej polície PZ s požiadavkou nahliadnutia do vyšetrovacieho spisu a konzultáciu o ďalšom postupe; vyšetrovateľ si vyžiadal od Hasičského a záchranného zboru expertíznu správu, ktorá má byť dokladovaná do polovice mesiaca júl, na základe dokladov po konzultácii s dozorujúcim prokurátorom pripravuje uzatvorenie výsledkov vyšetrovania do konca augusta 2022, spôsob publikovania výsledkov vyšetrovania bude určený nadväzne.

19.5. 2022

Dňa 17.5. 2022 sa v súlade s plánom predstavenstva BGD uskutočnila schôdza zhromaždenia delegátov BGD za všetky objekty hromadných garáží.

                Na schôdzi boli prerokované a schválené základné dokumenty,  t.j. správa o činnosti a stave BGD za rok 2021, správa kontrolnej komisie, účtovná závierka za rok 2021 a hospodársko-finančný plán na rok 2022. Táto povinnosť vyplýva zo Zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

                Po skončení schôdze sme pokračovali v operatívnej diskusii s delegátmi za HG Drieňová, z ktorej vyplynuli požiadavky pre poskytnutie informácií pre vlastníkov a nájomníkov HG Drieňová v téme objasnenia niektorých informácií súvisiacich s požiarom objektu.

1.) Stanovisko Pultu centrálnej ochrany (PCO) k požiaru dňa 5.3. 2022 (chronológia).

19:17:52 – vznik požiaru, registrovanie na PCO a vyslanie zásahovej jednotky

19:32:58 – porucha na EPS systéme – prehorenie kábla, kontaktovanie správcu objektu p. Sůvu

19:39:36 – príchod hasičov z HZÚ Ružinov, otvorenie vstupnej brány a vstup do objektu

19:50:59 – odkódovanie priestorov správy BGD

 • správca objektu p. Sůva vošiel do objektu, otvoril hydranty (samozrejme funkčné, ale boli uzavreté počas zimného obdobia preventívne pred zamrznutím)
 • správca objektu oznámil zásahovej jednotke hasičov, že hydrantový okruh je zavodnený a môžu ho využiť. Súčasne odovzdal dokumentáciu podlažia objektu pre orientáciu pri zásahu a bol k dispozícii veliteľovi zásahu.

19:57:17 – odstavenie objektu od prívodu elektriny a plynu a začatie zásahu

Poznámka: Priebeh zásahu Hasičského a záchranného zboru je súčasťou spisu o vyšetrovaní vzniku príčiny požiaru

2.) Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) zo dňa 15.12. 2021 (pravidelná ročná) a kontrola prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hadicových zariadení a požiarnych vodovodov zo dňa 16.6. 2021 (pravidelná ročná) na objekte HG Drieňová sú naskenované na našej web stránke v časti Dokumenty družstva.

3.) Do konca mesiaca máj pripraví správa BGD vyúčtovanie nákladov za užívanie garáže za rok 2021 vrátane platby na rok 2022. Postup je v súlade so Zákonom č. 182/1993 Z.z. a bol schválený na schôdzi s delegátmi za HG Drieňová dňa 21.4. 21022 a publikovaný v zápisnici z uvedenej schôdze. Pre objasnenie uvádzame, že o budovu zničenú požiarom má správa BGD povinnosť náležite sa starať až do času úplnej sanácie, z čoho vyplývajú reálne náklady. Mesačný poplatok na rok 2022 predstavuje nasledovné položky s platnosťou od 1.1. 2022:

a) Vlastníci garáží v HG Drieňová

 • Poplatok na správu ……………  5,63 EUR
 • Fond sanácie …………………….   2,70 EUR
 • Spolu: ………………………………    8,33 EUR/mes./garáž

štvrťročná zálohová platba:         25,- EUR

Pozor:  Zálohovú platbu je možné uhrádzať štvrťročne, polročne alebo ročne tak ako doteraz !

b) Nájomníci garáží v HG Drieňová

 • Poplatok na správu ………  5,63 EUR
 • Fond sanácie ………………..  2,70 EUR
 • Daň z nehnuteľností …….. 1,00 EUR
 • Spolu: ………………………….   9,33EUR/mes./garáž

štvrťročná zálohová platba:     28,- EUR

Pozor:  Zálohovú platbu je možné uhrádzať len štvrťročne, tak ako doteraz !

4.) Súčasne s vyúčtovaním nákladov za užívanie garáže za rok 2021 pripravuje správa BGD informáciu o aktuálnom stave prác ohľadom sanácie objektu a príprave výstavby nového parkovacieho domu. Touto informáciu chceme načrtnúť perspektívu a rámcovú víziu parkovania pre vlastníkov a nájomníkov v novom objekte HG Drieňová.

26.4. 2022

Do dokumentov družstva bol pridaný zápis zo stretnutia s delegátmi za HG Drieňová. 

25.4. 2022

Chceli by sme Vás informovať, že k dnešnému dňu, t.j. k 25.4. 2022 bolo ukončené vypratávanie garáží zo všetkých priestorov, do ktorých bol statikom povolený prístup.

Zároveň Vás chceme informovať, že za prítomnosti statika boli ešte raz posúdené všetky priestory a musíme skonštatovať, že na vyšších podlažiach sa objavujú novovzniknuté trhliny v šírke do cca 10 cm, čo znamená, že budova pracuje a zvyšuje sa riziko bezpečného pohybu v objekte.

Zápisnicu z rokovania s delegátmi za HG Drieňová, ktoré sa uskutočnilo dňa 21.4. 2022 pripravujeme a po podpise overovateľmi zápisnice ju budeme publikovať na našej webovej stránke.

19.4. 2022

Po dohode so statikom sme na 22.4. 2022 pripravili nasledovný harmonogram na vypratanie garáží.

Harmonogram na 22.4. 2022 (piatok):

o   9,00 hod. …………. A720,A747,B634,B630,B641,A520,

o 10,00 hod. …………. B640,B639,B624,B622,A624,B529,A334

o 11,00 hod. ………….. B428,B422,A431,A420,B321,B320,

13.4. 2022

Na základe vyjadrenia Odboru dokladov a evidencií Prezídia Policajného zboru  je potrebné k vyradeniu vozidla z evidencie vozidla zničeného pri požiari garážového domu  predložiť:

– oznámenie pre poisťovne a DI z  Bratislavského garážového družstva (nachádza sa v Dokumentoch družstva),

– doklad preukazujúci vzťah ku konkrétnemu parkovaciemu miestu – garáži (napr. Zmluva o nájme garáže s Bratislavským garážovým družstvom ),

– čestné vyhlásenie,  že uvedené vozidlo bolo v čase požiaru zaparkované v garáži  uvedenej v oznámení garážového družstva a  bolo požiarom zničené,

– odovzdať osvedčenie o evidencii vozidla časť I. a II.

8.4. 2022

Prostredníctvom našej web stránky Vás informujeme o postupnom sprístupňovaní a vypratávaní garážových boxov v prístupnej zóne určenej statikom. Harmonogram je stanovený aj na 15. kalendárny týždeň. Týmto krokom už vstupujeme do ohrozenej zóny po dohode so statikom, s jeho súhlasom a pod jeho kontrolou. Našim cieľom je sprístupniť maximálny počet garáží pre vlastníkov a nájomníkov, ktoré neboli požiarom úplne zdevastované a kde prípadne bude možné si z garáží odniesť aspoň časť vecí, ktoré sa zachovali.

Po týchto krokoch definitívne ukončíme možnosť vstupu do objektu.

                Správa BGD súčasne s harmonogramom sprístupňovania garáží vykonáva ďalšie činnosti vyplývajúce zo zmluvy o výkone správy.

Budova HG Drieňová je odpojená a odhlásená od dodávok médií (el. energia, plyn, voda, internet). Predpokladáme, že v 16. kalendárnom týždni začneme pripravovať vyúčtovanie nákladov za užívanie garáží a služby s tým spojené za rok 2021 a to v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v aktuálnom znení. Nadväzne bude nevyhnutné riešiť aj náklady za služby /zabezpečovanie udržiavacích prác a zabezpečenie proti krádeži/ za mesiace po požiari 2022 a to až do rozhodnutia postupu čo s budovou.

Komplexná správa statika o stave budovy HG Drieňová po rozsiahlom požiari a návrh ďalšieho postupu v otázkach rozhodovania o objekte bude k dispozícií cca v 16. kalendárnom týždni. Dokument bude v závere obsahovať meritórne stanovisko k objektu HG Drieňová.

                Správa BGD plánuje v 16. kal. týždni stretnutie s delegátmi za HG Drieňová, ktorí boli na schôdzi objektu dňa 3.6. 2021 zvolení za zástupcov objektu HG Drieňová na volebné obdobie rokov 2021 – 2026 a dostali mandát na zastupovanie vlastníkov a nájomníkov na úrovni zhromaždenia delegátov za BGD.

Na stretnutie s delegátmi pripraví správa BGD všetky aktuálne informácie ohľadom objektu, vrátane predbežnej vízie, pokiaľ ide o sanáciu a perspektívu výstavby. Pracujeme s viacerými verziami ako znížiť materiálne škody spôsobené požiarom, no podstatné bude konečné stanovisko statika ohľadom budovy. O stretnutí s delegátmi Vás budeme v krátkosti informovať na našej webovej stránke. Privítame každú dobru myšlienku, nápad od delegátov, alebo vlastníkov, ktoré môžu byť podnetom  na riešenie tejto situácie.

                Je nutné objekt chrániť pred vstupom nepovolaných a neprispôsobivých osôb, ktoré sa vo večerných a nočných hodinách snažia preniknúť do objektu, o čom nás pravidelne informuje SBS. K ochrane objektu nás listom vyzvalo Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave II., keď ukončilo všetky potrebné úkony zo strany Orgánov činných v trestnom konaní.

Boli sme upozornení, že našimi opatreniami nesmieme pripustiť, aby po devastačnom požiari až po začatie sanačných prác na objekte došlo k ohrozeniu bezpečnosti, resp. prípadným úrazom s následkami smrti.

Súčasne rokujeme so starostom Mestskej časti Ružinov pánom Martinom Chrenom, ktorého informujeme o postupe prác, o základnej predstave pri sanačných prácach a tiež o možnosti rekonštrukcie pôvodného parkovacieho domu /závisí od rozhodnutia statika/, alebo  výstavby nového parkovacieho objektu pre doterajších vlastníkov. Pán starosta má pochopenie ohľadom vzniknutej situácie a vyslovil podporu pri všetkých krokoch a zámeroch, ktoré budú súvisieť s rozhodnutiami smerom k budúcnosti. Konkrétnu pomoc MÚ Ružinov zapracujeme do vízie a strategických krokov.

               Sme v štádiu rokovaní s poisťovňou UNIQUA, a.s., kde je uzatvorená poistná zmluva a nahlásená škodová udalosť.

               Všetky uvedené skutočnosti kladú na správu BGD mimoriadne nároky na výkon práce. Preto Vás prosíme o pochopenie a toleranciu v takých prípadoch, ak nedokážeme promptne reagovať na všetky Vaše požiadavky. Súčasnú operatívu a práce pre budúce obdobie chceme zabezpečovať tak, aby sme pri pochopení tejto zložitej situácie bez emotívnych útokov našu adresu, dosiahli spokojnosť čo najväčšieho počtu vlastníkov a nájomníkov garáží.

Správa BGD   

6.4. 2022

Po dohode so statikom, resp. za jeho osobnej účasti bude možné vypratať nasledovné garáže:

Harmonogram na 8.4. 2022:

o 9,00 hod. …………. A436,A433,B435,B431

o 10,00 hod. ……….. A435,A431,B434,B429

Harmonogram na 12.04. 2022:

o 9,00 hod. …………. A429,A425,B433,B426

o 10,00 hod. ……….. A432,A424,B422,A422

o 11,00 hod. ……….. A423,A425,B425,B428

o 13,00 hod. ……….. A422,A428,A430,A434

o 14,00 hod. ……….. A421,A427,B424,B421

Harmonogram na 13.4. 2022:

o 9,00 hod. …………. A426,A420,B427,B419

o 10,00 hod. ……….. B522,B526,B527

Ak máte v garáži osobné motorové vozidlo, zoberte si prosím aj vodu na umytie skiel.

2.4. 2022

K dnešnému dňu sme ukončili vypratávanie garáží posledného 7. poschodia u tých vlastníkov a nájomníkov, ktorí sa v navrhnutých termínoch dostavili.

Pre vlastníkov a nájomníkov, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu nemohli dostaviť, alebo svoje garáže vypratali len čiastočne, stanovujeme nasledovný harmonogram:

Harmonogram na 5.4. 2022

o   9,00 hod. …………. A120,A127,A224,B133

o 10,00 hod. …………. A235,A327,A329,B241

o 11,00 hod. …………. A332,A334,B343,B339

o 13,00 hod. …………. B333,B330,B441,B326

o 14,00 hod. …………. B328,B323,B440,B338

Garáže B320, B321 sú silne zasiahnuté požiarom, sú prístupné a v prípade záujmu je možné ich pozrieť.

Harmonogram na 6.4. 2022

o   9,00 hod. …………. A543,A537,B545,B540,A747

o 10,00 hod. …………. A542,B542,A547,A645

o 11,00 hod. …………. A541,A643,B641,B639

o 13,00 hod. …………. A641,A637,A741,A737

Garáže B538,B539,B540 sú silne zasiahnuté požiarom, sú prístupné a v prípade záujmu je možné ich pozrieť.

Aby sme mohli ukončiť prvú etapu vypratávania garáží, prosíme vyššie uvedených vlastníkov a nájomníkov, aby sa v stanovených termínoch na vypratávanie dostavili.

Vaša návšteva nie je nutná v prípade, že garáže máte prázdne, resp. nepotrebujete z nich nič vypratať, no zostali uzamknuté. V týchto prípadoch nás  prosím kontaktujte na tel. č. 0911 941 900.

Následne by sme zahájili druhú etapu, kde budú statikom posúdené ďalšie garáže, ktoré by z bezpečnostného hľadiska a za jeho prítomnosti mohli byť ešte vypratané. Našou snahou je umožniť maximálnu záchranu Vášho majetku, avšak za dodržania prísnych bezpečnostných podmienok a opatrení.

O termínoch a garážach vhodných na vypratanie v druhej etape Vás budeme informovať neskôr.

29.3. 2022

Harmonogram na 31.3. 2022:

o 9,00 hod. …………. A538,A547,B541,B537

o 10,00 hod. ……….. A537,A645,B539,B645

o 11,00 hod. ……….. A644,A640,B538,B643

o 13,00 hod. ……….. A643,A638,B537,B641

o 14,00 hod. ……….. A642,A637,B644,B640

Harmonogram na 01.04. 2022:

o 9,00 hod. …………. A641,A647,B642,B638

o 10,00 hod. ……….. A646,A745,B639,B637

o 11,00 hod. ……….. A744,A740,A737

o 13,00 hod. ……….. A742,A738,A746

o 14,00 hod. ……….. A741,A747

Do garáží A501-A536, B501-B536, A601-A636, B601-B636, A701-A736 nie je možné z hľadiska bezpečnosti vstupovať (zrútený stredný trakt a staticky poškodené prístupové komunikácie).

24.3. 2022

Do dokumentov družstva sme pridali oznámenie pre poisťovne, ktoré bude slúžiť na uplatnenie si škôd z individuálneho poistenia v garážových boxoch, do ktorých nie je z bezpečnostného hľadiska možný prístup.

Harmonogram na 29.3. 2022:

o 10,00 hod. ……….. A324,A445,A442,B323,B320

o 11,00 hod. ……….. A444,A441,B445,B442,B321

o 13,00 hod. ……….. A443,A440,A437,B319,B437

Harmonogram na 30.3. 2022:

o 9,00 hod. …………. A440,B438,B444,B441

o 10,00 hod. ……….. A545,A542,B443,B439

o 11,00 hod. ……….. A544,A541,B440,B438

o 13,00 hod. ……….. A446,A447,B545,B542

o 14,00 hod. ……….. A543,A540,B544,B540

Do garáží A401-A436, B401-B436 nie je možné z hľadiska bezpečnosti vstupovať (zrútený stredný trakt a staticky poškodené prístupové komunikácie) a teda sa nebudú ani sprístupňovať.

23.3. 2022

Harmonogram vypratávania garáží na piatok 25.3. 2022

o 9,00 hod. ………….  A225,A223,A221,B332,B330

o 10,00 hod. ……….. A334,A331,A328,B331,B329

o 11,00 hod. ……….. A333,A330,A327,B328,B326

o 13,00 hod. ……….. A332,A329,A326,B327,B325

o 14,00 hod. ……….. A325,A323,A320,B324,B322

21.3. 2022

Harmonogram na 23.3. 2022:

o 9,00 hod. ………….  A243,A240,A237,B345,B342

o 10,00 hod. ……….. A235,A231,A226,B343,B340

o 11,00 hod. ……….. A233,A230,A228,B341,B339

o 13,00 hod. ……….. A234,A232,A229

o 14,00 hod. ……….. A224,A222,A219,

Garáže B219 – B238 sú silne zasiahnuté požiarom, vstup do nich nie je možný.

Harmonogram na 24.3. 2022:

o 9,00 hod. ………….  A227,A223,A220,A345,A342

o 10,00 hod. ……….. A225,A221,A344,B338,B335

o 11,00 hod. ……….. A343,A340,A337,B337,B334

o 13,00 hod. ……….. A341,A338,A335,A347,B336

o 14,00 hod. ……….. A339,A346,B333

Do garáží A301-A319, B301-B318 nie je možné z hľadiska bezpečnosti vstupovať (zrútený stredný trakt) a teda sa nebudú ani sprístupňovať.

19.3. 2022

V zmysle stanoveného harmonogramu sa nám za piatok a sobotu podarilo z 1. poschodia uvoľniť 38 garáží. Správa BGD chce všetkým vlastníkom a nájomcom garáží týmto poďakovať za korektný prístup a tiež za dodržiavanie stanovených podmienok a pravidiel pri vstupe do objektu. Veríme, že v takomto duchu to bude pokračovať aj v ďalších dňoch.  

Na základe viacerých podnetov od vlastníkov garáží sme s kompetentnou firmou skonzultovali teoretickú možnosť nahliadnutia do garážových boxov pomocou vysokozdvižnej plošiny. Podľa vyjadrenia zástupcov firmy, na plošine sa môže zdržiavať výlučne osoba, ktorá je vyškolená na výškové a rizikové práce. Zároveň má prísny zákaz vziať so sebou na plošinu osobu, ktorá nemá absolvované príslušné školenie. S prihliadnutím na toto záväzné stanovisko Vám oznamujeme, že postup nahliadnutia do garážových boxov z vonkajšej strany pomocou vysokozdvižnej plošiny nie je možný.

Vo vypratávaní garáží pokračujeme (vzhľadom aj na iné pracovné povinnosti)  v utorok 22.3. 2022 s nasledovným harmonogramom:

o 9,00 hod. ………… A127,A125,A122,B129,B126,B123

o 10,00 hod. ………. A126,A124,A120,B128,B125,B122

o 11,00 hod. ………. A123,A119,A245,B127,B124,B119

o 13,00 hod. ………. A242,A239,A236,B245,B242,B241

o 14,00 hod. ………. A244,A241,A238,B243,B240,B239

Ako sme Vás už informovali, do garáží A101-A118, B101-B118, A201-A218, B201-B218 nie je možné z hľadiska bezpečnosti vstupovať (zrútený stredný trakt) a teda sa nebudú ani sprístupňovať.   

17.3. 2022

Postup pre vstup do budovy a vypratávanie garáží:

Predbežný harmonogram

 1. poschodie garáže A119 – A147, nasledovať budú B119 – B145 (vstup do garáží A101 – A118, B101 – B118 je statikom zakázaný)
 2. poschodie garáže A219 – A247, nasledovať budú B219 – B245 (vstup do garáží A201 – A218, B201 – B218 je statikom zakázaný)
 3. poschodie garáže A319 – A347, nasledovať budú B319 – B345 (vstup do garáží A301 – A318, B301 – B318 je statikom zakázaný)
 4. poschodie garáže A438 – A 447, nasledovať budú B438 – B445 (vstup do garáží A401 – A437, B401 – B437 je statikom zakázaný)
 5. poschodie garáže A538 – A547, nasledovať budú B538 – B545 (vstup do garáží A501 – A537, B501 – B537 je statikom zakázaný)
 6. poschodie garáže A638 – A647, nasledovať budú B638 – B645 (vstup do garáží A601 – A637, B601 – B637 je statikom zakázaný)
 7. poschodie garáže A738 – A747 (vstup do garáží A701 – A737 je statikom zakázaný)
 • Vypratávanie sa začne dňa 18.3. 2022 (piatok) a bude sa týkať nasledovných garáží:

o  9,00 hod. …….. A145,A143,B145,B143

o 10,00 hod. …….. A144,A142,B144,B142

o 11,00 hod. …….. A141,A139,B141,B139

o12,00 hod ………. A140,A138,B140,B138

o 15,00 hod. …….. A137,A146,B137,A147

 • Harmonogram na sobotu 19.3. 2022 bude nasledovný:

o 9,00 hod.  ……….. A136,A134,B135,B133

o 10,00 hod. ………. A135,A133,B134,B132

o 11,00 hod. ………. A132,A130,B131,B129

 • Nakoľko je obmedzený pohyb vozidiel, ako aj parkovanie pred budovou, Správa BGD bude pre ďalších vlastníkov/nájomcov garáží postupne určovať presný dátum a hodinu, ktorú prosíme bezpodmienečne dodržiavať
 • Na vypratanie jednej garáže bude vymedzený čas 45 min., t.j. čistý čas od príchodu ku garáži
 • Vstupovať do budovy môžu max. 2 osoby na garáž v sprievode povereného pracovníka BGD a v súčinnosti so SBS
 • Kontaktný formulár pre poškodených požiarom, ktorý vypracovala Polícia SR (je v Dokumentoch družstva) prosíme po vyplnení zoznamu podstatných poškodených vecí, ktoré sa v garáži nachádzali, poslať na adresu poziardrienova@minv.sk a v kópií na bgd@bgd.sk
 • Pozorne si prečítajte „Prehlásenie o oboznámení so základnými zásadami pohybu v priestoroch po požiari HG Drieňová 33“, ktorý podpíše každá osoba vstupujúca do budovy (bude uložený v Dokumentoch družstva)

Prosíme Vás, aby ste sa riadili týmito pokynmi a boli disciplinovaní. Snahou nás všetkých je, aby sa garáže vypratali čo najskôr.  

Ďakujeme za porozumenie

Správa BGD

16.3. 2022

Na základe rokovania s vedením obchodnej spoločnosti Doprastav, a.s. Bratislava, ktorej pozemky bezprostredne susedia s budovou BGD sme boli nútení urobiť bezpečnostné opatrenia a za pomoci vysokozdvižnej plošiny začali dňa 16.3. 2022 odstraňovať poškodené sklá a narušené okenné konštrukcie, ktoré prečnievali cez fasádu a ktoré by za nepriaznivého počasia mohli spôsobiť nebezpečné situácie pre okoloidúcich chodcov. Kontroluje sa pevnosť a ukotvenie sklených výplní.   Farbou označené okenné tabule sú pevné a neporušené a nemôžu spôsobiť žiadnu škodu ani nepredvídanú udalosť. Práce budú ukončené dňa 17.3.2022 s tým, že vrchné poschodia bez sklených výplní budú naviac opatrené sieťou, aby bola v maximálnej miere zabezpečená bezpečnosť na priľahlom pozemku v správe Doprastavu, a.s..

V mieste, ktoré určil statik bude postavené oplotenie za účelom opätovného sprevádzkovania časti parkoviska.  

14.3. 2022

Dňa 11.3. 2022 ukončila Polícia SR a HaZZ obhliadku objektu.

Momentálne je objekt uzamknutý, oplotený a strážený súkromnou bezpečnostnou službou 24/7. Pravidelný monitoring vo večerných hodinách vykonáva aj Mestská polícia.

Správa BGD v spolupráci s Políciou SR pripraví do 16.3. 2022 postup, umožňujúci sprístupnenie garážových priestorov, ktoré v zmysle rozhodnutia statika môžu byť vypratávané. Zároveň budú vyznačené výstražnou páskou priestory, do ktorých nebude umožnený prístup.

Tento postup bude spracovaný predovšetkým z pohľadu bezpečnosti a dodržania všetkých pravidiel pri tejto mimoriadnej udalosti. Správa BGD bude presne informovať, čo treba zo strany majiteľov/nájomcov garáží dodržať a na čo sa pripraviť.

Po rokovaní predsedu predstavenstva BGD so starostom MČ Ružinov bol daný prísľub, že v blízkom okolí HG Drieňová nebudú majitelia motorových vozidiel postihovaní za parkovanie na chodníkoch pri dodržiavaní pravidiel, ktoré platili do 28.2. 2022. Novelu zákona, ktorá by umožnila vybraným motorovým vozidlám parkovanie na chodníkoch posunulo plénum NR SR do druhého čítania  a mala by sa v najbližších dňoch prerokovať. Mesto Bratislava navrhuje, aby zákaz parkovania na chodníkoch začal platiť od 14. apríla 2023.

11.3. 2022

Po rokovaní so zástupcami poisťovne nám odporučili nasledovný

POSTUP PRI UPLATŇOVANÍ ŠKODY

Skontrolovať poistné zmluvy (byt – dom – zariadenie – garáž na inej adrese – motorové vozidlo)

Informovať sa vo svojej poisťovni, čo máte poistením kryté.

Nahlásiť škodovú udalosť vo svojej poisťovni a zároveň nahlásiť BGD, v ktorej poisťovni si uplatňujete škodu (aj s číslom poistnej zmluvy).

Postup pri uplatňovaní – nahlasovaní škôd zo zodpovednosti za škodu (BGD)

 1. Ak ste poistení v poisťovni UNIQUA (pripoistenie, havarijné poistenie), môžete vyplniť tlačivo podľa predtlače, ktoré bude k dispozícii v Dokumentoch družstva. Ak ste poistení v iných poisťovniach, komunikujte v danej veci so zástupcom Vašej poisťovne.
 2. Poškodený predloží:

a.) zoznam poškodených vecí s uvedením predmetu poškodenia, nadobúdajúcej ceny a veku

b.) nadobúdajúce doklady od poškodených/zničených vecí. Pokiaľ ich nebudete mať, doložiť čestné prehlásenie, že ich nemáte a z akého dôvodu.

Všetky tieto doklady zašlite jednotlivo (každý poškodený samostatne) zoskenované na adresu info@uniqa.sk uveďte číslo škody (BGD) 5700029222.

Poistenie – motorové vozidlo (havarijné poistenie).

Pokiaľ prebieha vyšetrovanie resp. nie je záverečná správa o príčine škodovej udalosti, nie je možné  uzavrieť likvidáciu poistnej udalosti (PU).

10.3. 2022

V priebehu dnešného dňa sa pod dohľadom zástupcov Policajného zboru a HaZZ uskutočnila prehliadka objektu HG Drieňová v tých priestoroch, do ktorých bolo možné z hľadiska bezpečnosti vstúpiť. Vykonali sa všetky procesné úkony smerujúce k určeniu príčiny vzniku požiaru.

Polícia SR s prihliadnutím na rozhodnutie statika, povolila vstup len do prevádzok na prízemí objektu. Ostatné priestory budú do pondelka 14.3. 2022 vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie uzatvorené a jednotlivé brány na príjazdovej a výjazdovej rampe sú policajne zapečatené.

Dňa 14.3. 2022 je naplánovaná operatívna porada so zástupcami Policajného zboru, na ktorej sa určí, od akého dátumu budú sprístupnené garážové priestory.   

9.3. 2022

Do dokumentov družstva sme pridali „kontaktný formulár“ vo formáte PDF, ktorý pre nahlasovanie škôd pripravila Polícia SR. Prosíme Vás, pozorne si ho prečítajte, vyplňte, podpíšte a doručte buď poštou, osobne, alebo mailom na kontaktnú adresu poziardrienova@minv.sk

Na základe nahlásenej poistnej udalosti máme z poisťovne UNIQUA pridelené číslo poistnej udalosti. Zároveň bol určený aj likvidátor poistnej udalosti, s ktorým operatívne dohodneme ďalší postup.

Na dnešnom stretnutí sme požiadali statika, aby  do konca tohto týždňa vypracoval odporúčanie, na základe ktorého bude možný vstup do požiarom nepoškodených garáží. Samotný statický posudok, ktorý odhaduje na niekoľko desiatok strán, pripravuje priebežne.

Aj s prihliadnutím na stanovisko likvidátora, navrhneme ďalší postup pre vstup do budovy.    

8.3. 2022

Statik vykonal v poradí druhú obhliadku objektu, na základe ktorej pripraví odborný posudok. Zároveň odporučí postup a možnosti vstupu do požiarom nepoškodených garáží.

Dnes sa uskutočnilo rokovanie s vyšetrovateľom Policajného zboru a špecialistom pre danú problematiku.

Aby bolo možné posúdiť všetky alternatívne riešenia týkajúce sa rekonštrukcie, alebo úplnej likvidácie objektu, rozhodlo vedenie BGD o vypracovaní ešte jedného odborného posudku od ďalšieho statika, ktorý dnes vykonal obhliadku aj za účasti odborne spôsobilej osoby na výkon činností v stavebníctve.   

V súvislosti s požiarom naďalej prebiehajú príslušné procesné úkony, ku ktorým momentálne nemáme žiadne konkrétne vyjadrenie.  

7.3. 2022

Na základe výsledkov prvého vyšetrovania policajných orgánov sme boli požiadaní, aby pri nahlasovaní predbežných škôd, vlastníci a nájomníci garáží nekontaktovali Políciu SR individuálne. Tá v súčasnosti pripravuje formulár, prostredníctvom ktorého bude možné škody nahlásiť. Tento zverejníme ihneď po tom, ako ho budeme mať k dispozícii. Na jeho odoslanie bola zriadená emailová adresa poziardrienova@minv.sk  

Pre uplatnenie si poistnej udalosti v príslušnej poisťovni, bude potrebné dokladovať správu z prebiehajúceho policajného vyšetrovania, ktorá je len v počiatočnom štádiu.  

Dňa 8.3. 2022 vykoná statik ďalšiu obhliadku objektu a rozhodne o tom, či bude možné vstúpiť aspoň na  požiarom nezasiahnuté miesta.

Našou snahou bude webovú stránku na dennej báze aktualizovať a priebežne Vás informovať o ďalších krokoch.

6.3. 2022

Dňa 5.3. 2022 po 19,00 hod. vypukol rozsiahly požiar v objekte hromadných garáží na Drieňovej ulici č. 33 v Bratislave, ktorý napriek maximálnemu úsiliu hasičov z celej Bratislavy a okolia spôsobil veľké materiálne škody.

Následkom požiaru došlo aj k zrúteniu časti budovy a privolaný statik skonštatoval rozsiahle poškodenie všetkých nosných konštrukcií. 

Hasiči objekt naďalej monitorujú a minimálne do 9.3. 2022 bude uzavretý.

Príčina vzniku požiaru je momentálne v štádiu vyšetrovania a preto ďalšie informácie budeme môcť poskytnúť až po jeho ukončení.

Ďakujeme za porozumenie.

Správa BGD

Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre výstavbu a správu garáží (ďalej len „BGD“) bolo založené v roku 1974. Je spoločenstvom neuzatvoreného počtu osôb, ktorého poslaním je uspokojiť potreby svojich členov pri garážovaní ich motorových vozidiel a vykonávať správu objektov, v ktorých sa nachádzajú garáže.

Ako prvý objekt hromadných garáží (ďalej len „HG“) bol daný do užívania garážový dom na Drieňovej ulici v roku 1974 spoločnou investíciou Generálneho investora Bratislavy a BGD. 

BGD je právnickou osobou zapísanou do obchodného registra a v rámci predmetu svojej činnosti zabezpečuje výstavbu objektov HG pre svojich členov, vykonáva správu objektov HG v rozsahu všetkých činností, ktoré so správou súvisia, zabezpečuje a realizuje údržbu a opravy HG vo svojej správe.

Činnosť BGD je založená na družstevnom vlastníctve garáží a objektov HG a ich správe.

Štatutárnym a výkonným orgánom je predstavenstvo. Riadi činnosť BGD a rozhoduje o všetkých záležitostiach, pokiaľ nie sú zákonom, stanovami a rozhodnutím zhromaždenia delegátov vyhradené inému orgánu BGD. Za svoju činnosť zodpovedá zhromaždeniu delegátov. BGD má vypracované základné dokumenty; stanovy, rokovací poriadok a hlasovací poriadok, na základe ktorých riadi svoju činnosť.

OZNAM

BGD aktívne sleduje Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s vývojom pandémie ochorenia COVID 19 a realizuje príslušné opatrenia na zamedzenie ďalšieho šírenia.
Z toho dôvodu riešenie požiadaviek a problémov vlastníkov a nájomníkov garáží preferujeme spôsobom mailového (bgd@bgd.sk) alebo telefonického (0243334175) kontaktu.
V prípade, ak je potrebný aj osobný kontakt, resp. ak je nevyhnutný, napr. pri podpise zmluvy, prosíme sa telefonicky objednať počas stránkových hodín (v utorok 8,00 -12,00, alebo vo štvrtok 13,00 -15,00)
Pri vstupe do priestorov Správy BGD prosíme rešpektovať základné hygienické pravidlá, to znamená vstupovať s ochranným rúškom a použiť dezinfekciu rúk, ktorá je umiestnená vedľa informačnej tabule.
Súčasne si Vás dovoľujeme informovať, že pre vstupné priestory HG Drieňová zabezpečujeme pravidelne dezinfekciu všetkých kontaktných a dotykových plôch vrátane výťahu.
Chceme Vás ubezpečiť, že základné činnosti a plynulé fungovanie BGD je aj v tejto rizikovej situácii zabezpečované k spokojnosti všetkých členov.

Správa BGD