Informácie pre členov

Najvyšším orgánom Bratislavského garážového družstva (ďalej len „BGD“) je zhromaždenie delegátov (ďalej len „ZD“), na ktorom uplatňujú členovia svoje právo riadiť záležitosti a kontrolovať činnosť BGD a jeho orgánov.

ZD je podľa stanov BGD zvolávané 1 x ročne, kde sa zhodnotí činnosť predstavenstva za ročné obdobie, kontrolná komisia prednesie svoju správu a ZD odsúhlasí ročnú účtovnú závierku a hospodársko-finančný plán správy a stredísk na ďalší bežný kalendárny rok.  

Členom BGD sa môže stať osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, ak súdnym rozhodnutím po smrti člena a úkonoch v prospech maloletých detí nebolo rozhodnuté inak.

Členom družstva môže byť aj právnická osoba, zapísaná v obchodnom registri ktoréhokoľvek obchodného súdu na území Slovenskej republiky.  

Ďalšie podmienky členstva, ako aj práva a povinnosti členov sú uvedené v Stanovách BGD.

V správe BGD je 1522 garážových boxov a 10 obchodných jednotiek.

Objektcelkový počet garážových boxovz toho v osobnom vlastníctvez toho v správe BGD
Drieňová599383216
Stodolová27820177
Ondavská1646599
Macharova12810820
Rajčianská 118108
Lotyšská1291290
Rajčianská 233249
Bebravská29209
Toryská16412
Korytnická1281280
Obchodné jednotky Korytnická10100
Spolu:15321082450
Aktualizované k 31.12. 2021